50+ Kumpulan Contoh Geguritan Bahasa Jawa Berbagai Tema

50+ Kumpulan Contoh Geguritan Bahasa Jawa Berbagai Tema

Siapa yang suka puisi? Baiklah kali ini rejekinomplok.net akan berbagi puisi bahasa jawa atau biasa disebut geguritan bahasa jawa. Berikut ini kami telah mengumpulkan berbagai geguritan bahasa jawa dengan berbagai tema. Ada tema pendidikan, tema lingkungan, tema alam, tema cinta, tema pahlawan dan lainnya.

Sebelum ke TKP kita harus tahu terlebih dahulu apa itu geguritan. Ini dia penjelasannya.

Apa Itu Geguritan?

geguritan jawa terpopuler
pixabay.com

Pengertian Geguritan – Kata geguritan dalam kamus Baoesastra, berasal dari kata “gurit” artinya tulisan, kidung. Begitu juga dalam Kamus Kawi Indonesia diungkapkan “gurit” artinya goresan, dituliskan. Sedangkan dalam kamus umum Indonesia (KBBI) geguritan itu berasal dari kata “gurit” artinya sajak atau syair.

Pengertian geguritan adalah ciptaan sastra berbentuk syair yang biasanya dilagukan dengan tembang (pupuh) yang sangat merdu. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangannya mengikuti selera masyarakat. Hal tersebut dikarenakan berkembangnya bahasa dari masa ke masa, yang menyebabkan pergeseran penggunaan istilah geguritan. Geguritan saat ini digunakan untuk menyebutkan puisi Jawa secara keseluruhan. Puisi Jawa yang berkembang pada saat ini, yang lebih bersifat bebas dan memiliki tipografi yang bebas.

Sebagaimana yang diungkapkan Hadiwijaya bahwa, geguritan merupakan golongan sastra yang indah (puisi Jawa), cara baru yang mengungkapkan perasaan senang, ungkapan bahasa yang sesuai dengan keindahan rasa tetapi tidak berpedoman pada aturan guru gatra, guru wilangan dan guru lagu tertentu berbeda dengan sifat tembang macapat dan lain sebagainya”.

Geguritan Yaiku

Geguritan yaiku salah satunggaling karya sastra Jawa kang kawujud saka roso ing jero ati kang diungkapne kale penyair ing nganggo bahasa ingkang nduweni irama, rima, mitra, bait lan penyusune ingkang nduweni arti utawi makna wonten ing lirik geguritan. Geguritan ing bahasa Indonesia kasebut namine Puisi.

Artinya:

Geguritan Adalah Sebuah karya sastra jawa dengan menggunakan kalimat yang indah dan bagus serta mempunyai sebuah makna. Geguritan ini dapat menggunakan bahasa yang memiliki irama, mitra, rima, baik dalam menyusun kalimatnya.

Geguritan Bahasa Jawa Tema Pahlawan

geguritan-pahlawan-indonesia
febryirfansyah.wordpress.com

1. Pahlawanku
(R. Tantiningsih)

Pahlawanku
Wutahing ludirmu
Nyiram ibu pertiwi
Nadyan sang ibu
Kudu muwun sedhih
Karajang-rajang manahe
Karujit-rujit rasa pangrasane

Pahlawanku
Mugya Gusti paring nugraha
Semana gedhene bektimu
Jiwa raga, bandha donya
Tanpa sisa
Amung siji pangajabmu
Merdeka

2. Kartini
(geguritan.com)

Kartini …
Sapa kang ora kenal panjenengan
Pahlawan kang mbela kaum wanita
Pahlawan kang berjuwang nentang paugeran walanda

Kartini …
Sanajan tinitah dadi priyayi
Duweni trah bangsawan
Kartini mbela emansipasi wanita
Mbela rakyat jelata

Kartini …
Wulan April iki dadi seksi
Lelabuhanmu kang misuwur tumrap bangsa Indonesia
Habis Gelap Terbitlah Terang
Dadi bukti masa perjuwangan
Kutha Jepara dadi papan panggonan ngukir sejarah wanita

Kartini …
Amarga jasamu
Wanita eropa lan wanita pribumi
Dadi duweni hak kang padha
Duweni hak pikantuk pendidikan
-post in geguritan.com-

3. Pahlawan
(Rono)

Pahlawan, sliramu dadi dalan kemerdekaan
Tadah awak ora wedi marang kematian
Nyowomu kanggo pondasine kebebasan
Kanggo rakyat saking cengkramane penindasan

Pahlawan, awan bengi nantang maut
Ngalawan misil misil kang semrawut
Kabeh lawan koe ajak gelut
Ra peduli najan awak podo benjut

Pahlawan, semangatmu koyo geni
Ngobong kabeh pasukane kompeni
Kanggo njaga lemah kang ditresnani
Indonesia merdeka, Indonesia di ormati

Pitulas agustus taun papat lima
Opo sing diimpike dadi nyata
Saiki indonesia wes merdeka
Pahlawan, perjuanganmu ra sia-sia

Indonesia merdeka !!!
Indonesia merdeka !!!
Kabeh mergo perjuanganmu
Pahlawanku
-post in masteguh.pun.bz-

4. Wutah Getihku
(Mahardono Wuryantoro)

Gumelar jembar bumi asri
Sumunar sumringah sunare bagaskara
Padhang sumilak hanelai jagad Nuswantara
Bumi pusaka wus kawentar
Ombak-ombak samodra, kencana kang ngrenggani
Wutah getihku daktresnani

Kawulamu….
Guyub rukun anambut kardi
Jeroning swasana tentrem lan mardika
Gilig ing tekad manunggal
Cumithak jeroning ati, bebarengan ambangun

Aku lila….
Korban jiwa raga kanggo bumiku
Nadyan awak ajur dadi sawur
Lan getihku mblabar mili, netes ing bumi pertiwi
Labet raharjaning nagara

Lumantar iki….
Isining atiku ginurit
Prasetyaku thukul saka ati kang tulus
Njaga langgenging kamardikan
Donga pujiku kebak kaendahan, kanggo wutah getihku

5. Ki Hajar Dewantara
(Bisri Nuryadi)

Ing adheme hawa Walanda
Sira panggah netepi setya
Nyawiji ing ngilmu
Ngugemi ing laku
Nyerat ing saben-saben wektu

Nalika ati krasa
krungu swara jerite sedulur
Ing lemah Pertiwi
Sira gumregah greget
Bali ing desa mijilmu
Nuswantara

Suwardi suryaningrat
Kondhang kanthi asma Ki Hajar Dewantara
Putra kraton sugih bandha brana
Milih dadi satriya lelana
Manunggal sajroning rakyat jelata
Gugur dadi pahlawan Negara
Minangka Bapak Pendhidhikan Bangsa
-post in bisrinuryadi.blogspot.co.id-

Geguritan Bahasa Jawa Tema Alam

geguritan-jawa-tentang-alam
pixabay.com

6. Arga Iki
(Siswidiadi Ngesti N)

Mataun-taun
Sira ngrusak geger lan awakku
Makaping-kaping
Landhepe bendho lan pacul

Nyigar lemah subur dadi larik-larik tandur
Pokalmu mblandhong sapenak dhengkul…
Lemah ijo wis malih gundhul
Tirta musna ing mangsa ketiga

Ninggal belik nalika paceklik
Jare wadhuk dadi alesan
Ora bakal ana rampunge
Nadyan donya pisan
Denuntal sakabehe…

Yoh
Entenana
Yen tekan titi mangsa
Arga iki nagih prasetya…
-post ini geguritan.com-

7. Esuk Iki
(Ariesta Widya)

Angin pancen sumilir ngrajut awak
Nanging mau bengi hawane nggodha angen
Kumepyur grimis ngruwis nggawa pengarep
Mengko udan ngadhemi bumi sing ngrantu

Woh, woh, medhot rasa gumawang
Lebu sing tumemplek lumahing godhong
Durung owah gambarane

Jago kluruk sesautan ora miyak cahya srengenge
Kaya padatan njalari donya iki tangi
Donya peteng ora kawiyak sunar padhang
Ing bang wetan ngranuhi sesawangan

Kepara saiki krasa kulit anyep
Kesiram angin playon nerak-nerak sak karepe
Isih binareng thathit gumerit nyigar keteg dhadha
Gordhin jendhela mobat-mabit sesalaman

Kleyang-kleyang godhong ing ngarepan
Mudal-mudal gumlethak ngebaki plataran
Godhong blimbing, jambu Bangkok, blimbing wuluh
Mosak-masik ing plataran ora kumanan kentekan semen
Got paving urunan warga gumlesah larahan pasar

Esuk iki kosok balen karo mau bengi
Panas sing sumeblak diwiyak angin adhem mabit
Njalari angin keplantrang miyaki jaman
Sing teka ora kinira miyak donya
Apa iki sasmita lumahing donya kurebing langit
Aweh panyendhu marang manungsa
Esuk lan sore singgeting dina rahina
Wengi nggarit ati miyaki leladi iku wis pinasthi
Aja ngowah-owahi lakuning lintang ing akasa
Iku luwih prayoga
-post in geguritan.com-

8. Kidung Wengi
(Hadi Pamungkas)

Wengi wis lumingsir jero
Cahyane sang candra katon surem
Tumiyung mangulon mapag tekane gagat raina
Kahanan katon tintrim

Mung swarane jangkrik sesahutan ngumbar lelagon
Kala-kala jegoge asu sing mecah wengi
Jalma manungsa wus padha lerem ing pangimpen
Nepsu-nepsu panguripan uwal saka nala

Gumanti impen-impen kang endah mbuntel panjangka urip
Mung kemrosake manuk codhot nrusuk ing pang-pang wit pelem
ngluru woh-wohan nggo ngganjel weteng
Sakwuse sawengi natas ngancani sepining bawana
Swarane jago kluruk padha pamer swara
Minangka pratandha yen bagaskara bakal tumeka

Cahya warna abang rampak-rampak
Pratandha ngjak jalma miwiti makarya
Ngobahake raga
Ngudi rejeki ngluru pangupajiwa
Sakwuse madhep kiblat
Ing tengahing pedhut manjing subuh
Nyeyuwun nugrahaning kang Maha Rat
-post in geguritan.com-

9. Kluwung
(Soewardi Baroto Martono)

Ora katon garising kikismu
Nadyan wilangane tinemu
Oncating citramu, ambabar banyu
Tuhu agung kersane Gusti
Riris … grimis endah dinulu
Agawe menebing lebu
Mahanani segering banyu

Ora geseh, eseme anuju prana
Tansah gawe brantaning driya
Ora kapiyarsa wuwuse wacana
Rinengga endahing solah bawa
Andelidir ponang kintaka
Binarung kidung asmara

Iba mulya raharja, rasaku
Datan ana kang ngreridu
Rinonce kehing wanodya yu
Andum prasetya tuhu
Woh aren …, asung pepeling
Endahing citramu, boya sumandhing
Ora beda ngendikaning biyung
Sliramu … andha widhodari … ya kluwung
-post in geguritan.com-

10. Sendhang Tirta Panggesangan
(S.Wignya Raharja)

Kinclong, klimpah-klimpah, kumricik ilining toya
pating sliri tawes, wader pari dalasan anggang-anggang
sedaya memuji mring Hyang Widhi
Tanpa sih Paduka Gusti
Dados punapa awak mami?

Widodari kayangan sami lelumban
Tumurun madyaning sendhang
Jamas, reresik tan emut ing wanci
Kamanungsan si Tarub
Segering tirta sendhang dadya panjanging yuswa
saiba bombong kula nyumurupi
sesami titahing Gusti anjagi lestari

punapa boten rumaos
punapa sampun wuta tyasira
kutu-kutu walang ataga sami sun cawisi
kantho lelahanan tanpa nyulihi
ngantos telas tan nyisa kula legawa

nanging geneya?
kori kula kasumpet aspal
beton, ngantos nduwa margi kula
kados pundi punika Gusti?
nyingkur kawula, Gusti …

Sok sintena ingkang mireng pisambat kawula
keparenga paring marga
satemah boten namung kabuncang muspra
kepara damel kasangsaran dhumateng manungsa
kula kapang dados sendhang tirta panggesangan
-post in geguritan.com-

Geguritan Bahasa Jawa Tema Pendidikan

geguritan jawa pendidikan guru
maziero681.com

11. Sertifikasi Guru
(Aris Irianti)

Sertifikasi Guru
Kabeh wong wis padha krungu
Apa maneh ana kalangan guru
Nanging… kanthi sertifikasi guru mau
Apa bocah-bocah banjur mituhu
Ora wani karo Guru

Mugiya kanthi sertifikasi iki
Para siswa tambah bekti
Sinau ana sekolah kang mligi
Mantep, karep sajroning ati

Kanthi sertifikasi guru iki
Para guru ana kang ndaftar haji
Uga akeh kang tuku mersi

Nanging kang utama
Kanthi sertifikasi guru iki
Para siswa tambah prestasi
Lan bekti marang Ibu Pertiwi
Lan marang kang gawe urip pati
-post in geguritan.com-

12. Sekolahku
(Geguritan.com)

Sekolahanku…
Panggonan anggonku golek ilmu
Sekolahanku…
Diwulang dening Bapak-ibu Guru

Sekolahanku…
Sinau, maca buku
Ing Panggonan iki
Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Ing panggonan iki
Aku diajari marang kanca aja srei
Diparingi PR kanggo gladhen
Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

Aku percaya…
Sanajan abot kudu dilakoni
Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi
kareben ngesuk dadi wong kang aji
miguna tumprap bangsa lan nagari

13. Reuni
(Djoko Waluyo)

Sawise lawas pisah
Ketemu wis padha dadi simbah
Rambut-rambut putih, pasuryan padha malih
Pethuk gapyuk rerangkulan nyuntak sakehing rasa kapang
Ati trenyuh mripat kekembeng luh

Wor suh karo rasa bungah
Guyu-guyu renyah kaya nalika isih bocah
Dhek biyen nate dadi sakukuban
Njur padha pisah dalan, nepusi lelakone sowang-sowang

Lungit angelangut, lam-lamen jaman kesaput pedhut
Nganti wancine srengenge dhoyong ngulon
Beja, dene isih bisa sapatemon
Dhuh Gusti ingkang Maha mirah
namung saged muji Syukur Alhamdulillah
Gene isih menangi kumpule balung pisah
-post in geguritan.com-

14. Arti Tekamu
(Putri Mulyasari)

Ing petenge arah lan langkahku iki
Panjenengan dados srengenge kangge uripku
Menehi sumunar cahya kanggo kabeh pengarepan
Panjenengan madhangi lurung-lurung kang buntu
Liwat sorotan cahya kang metu saka swara lan tuturmu

Ing kelas kang ayem tentrem iki
Aku nangkep artine panguripan
Mung marang panjenengan gegayuhan dipun taruhaken
Lan marang panjenengan pengarep kang luwih becik
Panjenengan Kang nemtokake nasib bangsa Paduka
Boten mokal kagem panjenengan
Mujudake generasi emas bangsa kang gemebyar ing pepeteng

Saben dina panjenengan nindakake kagiyatan mulya iki
rasa sabar uga rasa ikhlas ndampingi saben dina
sakabehe ing donya ora bisa mbales jasamu
yaiku jasamu kang iso nggawe bintang ing pepeteng
kita ora bisa ngganti jasamu karo opo bae
Nanging, kita bakal nggawe panjenengan bangga
Jasamu bakal kita pangeti sajrone uripku
bakal kita pengeti ing sajroning ati
lan ora bakal lebur dening puteran wektu

matur nuwun sanget, guru ingkang kula tresnani
Tanpa panjenengan bakal peteng ……
lan amarga panjenengan urip dadi migunani
-post in putrimulyasari.blogspot.co.id-

15. Pamulangan
(Budhi Setyawan)

Jare simbah aku kudu sekolah
Kareben dadi bocah genah mrenah ora nggladrah

Jare rama ibu aku kudu sregep mangkat
Kareben dadi wong pangkat urip ora kesrakat mlarat

Jare bapak ibu guru aku kudu sinau
Tambah ilmu
Kareben kelakon kabeh kang tinuju

Nanging
prakanca, ….

coba delengen kahanan nyata
apa isih bisa pamulangan kang ana dadekake urip tumata
pamulangan kang tanpa tuladha
pamulangan kang kasatan piwulang
pamulangan kang ngajarake angka-angka wuta
siji lan siji ana pira?
Jare anut kang duwe kersa
Jan ora weruh subasita, trapsila, apa maneh tata krama
lali dosa…
kabeh lurung binarung kumalungkung
pamrih pamuji siji
Pamulangan ora aweh pepadang
Simbah,
Nyuwun pangapunten
Kula mboten kepingin dados dokter
Jalaran duite bapak mboten wonten sakoper

Rama,
Nyadong duka
Kulo mboten kapilut drajat pangkat
Jalaran ajrih sumpahing rakyat
Kang panggah mlarat sekarat

Bapak ibu guru,
Nyuwun donga pangestu
Mugi-mugi sedaya ilmu saged dados sangu
-post in njajalae.info-

Baca juga, Kumpulan Contoh Tembang Macapat Lengkap dengan Penjelasannya

Geguritan Bahasa Jawa Tema Cinta

geguritan jawa tentang cinta
pixabay.com

16. Tresna
(Erlita Fajrani)

Tresna kuwi sepele
Tresna kuwi ya kowe karo aku
Tresnamu kaya surya
Nanging ya kaya samudra
Tresnamu bisa nekakake mega
Nanging saiki tresnamu kaya dahana
Awit aku mbok tinggalna
Langit data peteng
Ora ana candra apa maneh kartika
Atiku kaya bawana sing lemahe nela-nela
Maruta, kandhakna yen aku isih tresna
-post in geguritan.com-

17. Sing Ilang Ben Ilang
(Iswahyudi)

Saupamane ngerti isine atiku…
Ra bakalan kowe ngilang
Kaya pedhut kang kasaput srengenge
Kaya bun netes siya-siya ing lemah garing
Nambah eluhku nelesi pipiku…
Kabeh wus ora kena digetuni,
Sebab jodho rejeki lan pati…
Wis digarisake dening Gusti Kang Maha Kuwasa
Sing ilang ben ilang…
Ra bakal dak gayuh maneh
Cukup sakmene kanggo riwayat
Kanggo sasine lelakon urip,
kowe lan aku kudu nrima legawa
-post in geguritan.com-

18. Jodhoku
(Zahrotun Nurul Fatmi)

Sliramu sing saiki tak tresnani
Apa ya sliramu…?
Sing arep ngerteni aku salawase
Apa ya sliramu?
Sing arep njaga aku salawase
Apa ya sliramu?
Sing arep nuntun aku marang dalan kang becik
Apa ya sliramu?
Sing arep melu ngrasakake bungah lan rekasaku
Apa ya sliramu?
Sing sesuk arep dadi kanca uripku
Dhuh Gusti
Paringana pitedah kanggo aku
Apa iya iki jodhoku?
-post in geguritan.com-

19. Tandha Katresnan ku
(Arya Esa Mahadewa)

Wiwit kok tulisake tresna iku
Manuk-manuk kepodang padha geguyonan
Ing pang-pang godhonge waru
Ijo enom lelagone langit biru
Srengenge isuk kang mlethek ing ati sumunar
Martakake dhina bakal ora kamendungan

Wiwit kok kandhak’ake tresna iku
Liwat kali dhak kintirake prau godhong pring
Amrih bisa lelayaran aneng segaranining atimu
Apepayon langit ing pucuking alun
Banjur dak tunggu tekane nggawa warta

Wiwit kok kidhungake tresna iku
Apa aku kudu lumaku sadhuwure angin lan segara
Njupuk kembang srengenge kang mlethek
Banjur dak slempitake ing kupingmu
Kareben nambahi brantaning ati

Sanjerone ati iki,Yayi
Ana panandhang,kirane mung kowe kang bisa mangerteni
Liwat getering angin kang sumilir
Sadawaning laku lan sepi tak ceritakake

Yen ta… samengko bakal NYAWIJI.
-post in esamahadewa.blogspot.co.id-

20. Aku Duwekmu Wengi Iki
(Isnaini D. Pramusinta)

Lumakuku kaya ngawang
Ngawang-ngawang nggayuh lintang
Mecaki dalan kasusahan

Apa Sejatine?
Kang ngganjel ing njero manahmu?

Tegese luh kang tumetes ing pipimu
Nglebur nyawiji ing swasana
Kang sejatine durung bisa gawe aku lan sliramu
Mesem bebarengan
Crita marang aku

Senajan ora mesthi bisa mungkasi
Lilakna aku andum donyamu
Kang kebak dening kaendahan
Sing durung kasunyatan

Aku duwekmu wengi iki
Iki ragaku
Iki sukmaku
Aku lila disiksa
Nganti ora ana sisa
-post in geguritan.com-

Aku Dudu Lintangmu
(Nanda Taufiqisyah)

Geguritan Bahasa Jawa Tema Persahabatan

geguritan jawa tema sahabat
pixabay.com

21. Kanggo Kanca
(Amami Retno Niti A)

Biyen, tanganmu genggem tanganku
Biyen, pundakmu enek kanggo aku nangis
Biyen, guyumu nentremke atiku

Nanging saiki….
Tangan, pundak, guyumu ilang saka uripku
Kanca-kancaku kabeh,bayangna
Apa sajatining kahanan sajroning dunya

Yen ora ana welas lan asih
Ora ana uga kekancanan tanpa pamrih
Ing sakjroning manah atiku
Aku ngrasakna kepengin ngamuk wektu iku

Kanca lan kancaku
Elinga rasa atiku iki
Jaganen rasaning welas asih iki
-post in aakkuucintaindonesia.blogspot.co.id-

Geguritan Bahasa Jawa Tema Ibu

geguritan-jawa-tentang-ibu
ummi-online.com

22. Ibu
(Intan Nukhi Adhiya)

Ibu
anakmu kang dak wanti wanti
Kang dak kawatirake
Kak kok titipake ana pawiyatan luhur iki
Iki anakmu
Kang durung isa nyenengke ibu
Kang durung bisa nyenengke keluarga
Kang isih dadi tanggunganmu ibu
Nanging ibu
Anakmu iki bakal banggakke ibu
Banggakke keluarga kabeh
Anakmu rak bakal nyerah bu
Kanggo nyekel lintang ana langit
Kang kadhang ditutup mendhung
Kang kadhang mripat wae wis ora bisa weruh
Nanging anakmu iki janji ibu
-post in basajawaasli.blogspot.co.id-

Geguritan Bahasa Jawa Tema Agama (Religi)

23. Gusti
(Intan Nukhi Adhiya)

Gusti…
Dalem namung tiyang kang lemah
Kang boten saged mlampah piyambak
Gusti…
Dalem namung tiyang ingkang gampil gripil
Tansah kegoda kesenengan donya
Gusti…
Hamung siji panyuwunku
Tuntun dalem wonten ing margi kang padhang gusti
Duh Gusti…
-post in basajawaasli.blogspot.co.id-

Geguritan Bahasa Jawa Tema Lingkungan

geguritan-jawa-tentang-lingkungan
pixabay.com

24. Lintang Panjer Rahina
(Slamet SA)

Nalika bumi isih sepi
Lintang panjer rahina wis tangi
Menehi Pepadhang sagung dumadi
Kang wiwit gumregah ngupaya rejeki
Para among tani wis ndalidir mecaki galengan
Mbok bakul sinambiwara wus sengkut makarya
Para ngulama tumungkul mengestu puja
Para santri wiridan ngaji
Jago kluruk sesautan
Melu tasbeh marang pangeran
Ndonya wis gagat rahina
Maringi kalodhangan janma ngupadi pangupajiwa
-post in geguritan.com-

Geguritan Bahasa Jawa Tema Moral Budi Pekerti

geguritan-jawa-budi-pekerti
zakat.or.id

25. Begal
(Iswahyudi)

Begal…
Wong liya nyebut brandhal!
Saben dina ngasah gaman nganggo ungkal
Kanggo nodhong njero terminal

Begal…
Pinter golek akal
Sapa wae bakal didadekake tumbal
Begal utege wis mirip kadhal
Yen kecekel dulangen sandhal!

Begal saiki…
Luwih tega nglarani!
Nggawa pitul nembak wong nganti mati!
Nggawe gregetan para pulisi!
Begal dibrantas ana ngendi-endi
Ketemon ngrampas ditembak mati

Begal saiki wis kebangeten
Wus kerep nggawa korban
Donya brana asil rampogan
Haram hukume yen dipangan
Bakal nampa siksaning nraka jahanam
-post in geguritan.com-

Lomba Geguritan Bahasa Jawa

Geguritan bahasa jawa ini akan selalu di update dengan berbagai tema lainnya. Bila ada yang mau request silahkan berkomentar. Terima kasih.

50+ Prospek Kerja Jurusan Manajemen | Bisnis, Pendidikan, Keuangan, Dakwah

50+ Prospek Kerja Jurusan Manajemen | Bisnis, Pendidikan, Keuangan, Dakwah

Setelah sekian lama kita mengenyam pendidikan. Tentunya semua dari kita menginginkan mendapatkan pekerjaan yang kita sukai dan kita minati.

Terdapat salah satu jurusan yang paling sering diminati oleh sebagian dari kamu. Jurusan Manajemen memang menjadi salah satu jurusan yang banyak diminati oleh para mahasiswa.

Karena selain prospek kerjanya yang terbilang sangat terbuka luas. Ilmu manajemen juga akan terpakai sepanjang jaman. Ilmu manajemen memiliki prospek kerja yang sangat banyak.

Diantaranya saja manajemen bisnis , manajemen pendidikan, manejemen pemasaran , dan manajemen informatika. Hal ini yang menyebabkan jurusan manajemen memiliki banyak peminat. Dan berikut ini adalah prospek kerja jurusan manajemen.

Prospek Kerja Manajemen Bisnis

Prospek Kerja Manajemen Bisnis

Manajemen bisnis merupakan bidang pelajaran yang menitik beratkan untuk memanage sebuah bisnis agar dapat berkembang dengan pesat.

Manajemen bisnis sangat diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang untuk sebuah perusahaan. Manajemen bisnis yang baik mampu menurunkan resiko kerugian pada sebuah perusahaan.

Biasanya tugas dan tanggung jawab pekerjaan manajemen bisnis meliputi :

 • Membantu sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dengan merencanakan perencanaan bisnis yang matang
 • Membantu pengimplementasian kerja agar sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya
 • Memastikan ketersedian sumber daya agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan
 • Menganalisa data
 • mengambil keputusan strategis dalam bisnis
 • membuat laporan untuk manajemen tingkat senior

Adapun sebagai lulusan manajemen bisnis kamu dapat melamar pekerjaan seperti diantaranya :

 1. Konsultan Bisnis
 2. Manager SDM
 3. Bagian Keuangan
 4. Manager Periklanan
 5. Perbankan
 6. Akuntan
 7. Administrasi

 

Prospek Kerja Manajemen Pendidikan

Prospek Kerja Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan juga merupakan salah satu turunan dari il mu manajemen. Ilmu manajemen ini memang mencakup segala hal, oleh sebab itu jurusan manajemen sering kali disebut sebagai jurusan teraman apabila kamu ingin bekerja.

Manajemen pendidikan memfokuskan study ke arah pendidikan baik formal maupun non formal. Manajemen pendidikan juga memiliki cukup banyak peminat.

Kamu memiliki kesempatan besar untuk berkarier apabila kamu mengambil jurusan ini. Yang juga harus kamu tahu , pendidikan tidak melulu soal menjadi guru.

Kamu juga bisa berprofesi seperti manajemen traine, personalia, dan masih banyak lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Berikut ini adalah contoh prospek kerja bagi kamu yang mengambil jurusan manajemen pendidikan.

 1. Guru
 2. Kepala sekolah
 3. Personalia
 4. Manajer trainee
 5. Administrasi
 6. Dosen
 7. Dekan
 8. Trainer
 9. Motivator

Jurusan manajemen pendidikan dimasa depan akan menjadi penunjang kemajuan bangsa kedepanya. Karena dari mereka merekalah nantinya anak anak kita akan mendapatkan pengajaran.

 

Prospek Kerja Manajemen Pemasaran

Prospek Kerja Manajemen Pemasaran

Satu lagi cabang jurusan dari manajemen yang tidak kalah menarik adalah manajemen pemasaran. Ilmu study manajemen pemasaran hampir dibutuhkan pada setiap jenis usaha.

Setiap produk membutuhkan pemasaran agar dapat laku dan bersaing dipasaran. Manajemen pemasaran yang baik akan memberikan dampak positif yang dapat menguntungkan perusahaan.

Manajemen pemasaran merupakan cabang ilmu manajemen yang memfokuskan pada perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dalam kegiatan pemasaran sebuah barang ataupun jasa.

Dalam study jurusan manajemen pemasaran kamu akan mempelajari hal seperti berikut :

 • Pengembangan konsumen
 • Pergerakan produk
 • Perilaku dan dinamika konsumen
 • Analisa Permintaan
 • Teori harga
 • Segmentasi pasar
 • Media periklanan

Program study manajemen pemasaran ini sangat cocok bagi kamu yang memiliki jiwa creative dan inovatif. Kamu akan diajarkan untuk mengembangkan potensi kamu secara maksimal pada program study manajemen pemasaran.

Pemasaran menjadi salah satu kunci penting bagi sebuah produk untuk dikenal dan juga dipercaya bagi para konsumennya. Dan berikut ini merupakan profesi bagi lulusan ilmu study manajemen pemasaran.

 • Advertising
 • Event organizer
 • Wedding organizer
 • Marketing
 • Manajer Pemasaran
 • Analis Pemasaran
 • Konsultan Bisnis
 • Social media specialist

Biasanya marketing merupakan ujung tombak sebuah perusahaan. Dan tidak jarang gaji yang didapatkan dapat menyaingi gaji seorang direktur dalam perusahaan.

Hal ini dikarenakan bonus yang didapat bisa berlipat ganda apabila kamu menguasai ilmu manajemen pemasaran. Jadi jurusan ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk kamu.

 

Prospek Kerja Manajemen Informatika

Prospek Kerja Manajemen Informatika

Pada era modern seperti sekarang ini, teknologi telah merambah hampir pada setiap sisi lini kehidupan kita. Di zaman sekarang teknologi dapat memudahkan kinerja sebuah perusahaan dan memotong mata rantai birokrasi sehingga membuatnya menjadi lebih mudah.

Jurusan manajemen informatika belakangan ini memiliki peminat yang sangat banyak dan merupakan jurusan paling populer untuk zaman sekarang.

Selain merupakan sebuah ilmu study yang saat ini selalu dibutuhkan untuk setiap perusahaan, jurusan ini juga dapat merambah segala sektor. Apalagi dizaman sekarang seseorang yang gagap teknologi akan sulit untuk bersaing dengan kompetitornya.

Program study jurusan manajemen informatika mempelajari ilmu tentang bagaimana mendesain sebuah system yang dapat mempermudah kinerja sebuah organisasi maupun perusahaan. Menggunakan media teknologi sebagai basisnya sehingga menghasilkan sebuah system yang aman dan transparan.

Pada jurusan ini kamu akan mempelajari diantaranya :

 • Manajemen organisasi
 • Bahasa Pemrograman
 • Logika dan algoritma
 • Pemrograman berorientasi objek
 • Keamanan aset informasi
 • Database
 • Struktur data
 • Analisa perangkat lunak
 • Desain
 • User experience
 • User Interface
 • Interaksi manusia dan komputer

Dengan berbekal basis pada teknologi, lulusan jurusan manajemen informatika diharapkan mampu untuk menangani persoalan rumit pada system dalam sebuah perusahaan atau organisasi.

Dan berikut ini adalah profesi bagi kamu lulusan ilmu study manajemen informatika :

 1. Programmer
 2. Data Analyst
 3. Database Specialist
 4. Admin
 5. Designer
 6. CEO Startup

 

Prospek Kerja Manajemen Keuangan

Prospek Kerja Manajemen Keuangan

Turunan dari bidang study manajemen lainnya yang tidak kalah populer adalah manajemen keuangan. Jika kamu mengambil jurusan ini maka kamu akan mempelajari tentang bagaimana mengelola dan manganalisa keuangan pada sebuah perusahaan.

Termasuk juga diantaranya yang akan kamu pelajari adalah sebagai berikut ini :

 • Perencanaan keuangan
 • Pengelolaan keuangan
 • Menerapkan prinsip prinsip akutansi
 • Perencanaan modal
 • Akuisisi dana
 • Manajemen aset dan hutang
 • Manajemen anggaran
 • Analisa keuangan

Manajemen keuangan juga merupakan salah satu pilar inti dari sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan tata kelola sebuah perusahaan akan berjalan baik apabila memiliki manajemen keuangan yang bagus.

Banyak sektor yang memerlukan kinerja dari lulusan manajemen keuangan mulai dari perbankan, perusahaan bisnis, dan berbagai jenis perusahaan besar lainnya.

Berikut ini adalah prospek kerja apabila kamu mengambil jurusan manajemen keuangan.

 1. Instansi pemerinta BUMN
 2. Otoritas jasa keuangan ( OJK )
 3. Perbankan
 4. Departemen keuangan
 5. Lembaga peminjaman modal
 6. Lembaga kredit

 

Prospek Kerja Manajemen SDM

Prospek Kerja Manajemen SDM

Manajemen sumber daya manusia ( SDM ) mempelajari tentang bagaimana cara mengembangkan potensi dasar manusia dalam sebuah organisasi maupun perusahaan.

Juga mencakup masalah kebijakan dan instruksi bagi pekerja, hubungan antara pekerja dengan perusahaan, hak hak sipil, hukum sumber daya manusia.

Berikut ini adalah yang akan kamu pelajari saat mengambil jurusan manajemen sdm :

 • Teori ekonomi makro dan mikro
 • Komunikasi bisnis
 • Manajemen keuangan
 • Statistika bisnis
 • Human resource empowerment
 • Motivation SDM
 • Manajemen SDM
 • Audit manajemen SDM
 • Manajemen karir
 • Manajemen konflik
 • Study Kelayakan bisnis

Dan bagi kamu lulusan manajemen SDM dipersiapkan untuk menempati posisi kerja sebagai berikut :

 1. HRD
 2. Staff Recruitment
 3. Motivator
 4. Trainer

 

 

 

10 Aplikasi Video Lucu Terbaru Untuk Android & iOS

10 Aplikasi Video Lucu Terbaru Untuk Android & iOS

Rutinitas harian dan media sosial sudah terasa membosankan? Kamu bisa coba beberapa aplikasi pada smartphone yang bisa membuatmu tertawa dan melepas penat.

Beberapa pengembang aplikasi menciptakan aplikasi video lucu yang memberikanmu kesempatan untuk tidak hanya melihat video lucu tetapi juga membuatnya dengan sangat mudah.

Aplikasi tersebut menyajikan fitur lucu yang beragam. Fitur yang diberikan pada umumnya adalah filter wajah, pengubah suara, dan pengatur kecepatan.

Aplikasi Untuk Membuat Video Lucu di Android & iOS

Berikut adalah daftar aplikasi video lucu terbaru yang kami rangkum berdasarkan rekomendasi dari situs Gawainesia.

Vine Camera

Vine Camera pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 dan berhasil mengambil hati para pengguna aplikasi berkat fitur lucu yang diberikan.

Kamu bisa membuat video dengan durasi singkat, maksimal durasi adalah 6 menit. Setiap video yang diunggah akan menampilkan jumlah penonton sehingga aplikasi ini sangat mirip dengan YouTube.

Selain itu, Vine juga sudah mulai dikembangkan dengan penambahan fitur chat message, sehingga pengguna Vine dapat saling berkirim pesan dan membagikan video Vine.

MadLipz

Jika kamu adalah orang yang hobi mengganti suara orang lain dengan suaramu atau yang lebih dikenal dengan istilah dubbing, maka MadLipz adalah aplikasi yang tidak boleh dilewatkan.

MadLipz adalah aplikasi yang membantumu melakukan dubbing ke beberapa klip video terkenal selama kurang lebih 5-15 detik. Selama periode tersebut, kamu bisa memasukkan 3 klip  sekaligus.

Dengan menggunakan 3 klip dalam satu video, maka kamu bisa menghasilkan satu percakapan utuh dengan beberapa orang. Setelah berhasil membuat video dubbing, kamu bisa menyimpannya ke galeri.

Selain itu, MadLipz juga terhubung ke beberapa media sosial, sehingga kamu bisa secara cepat membagikannya ke teman-temanmu daringmu.

Aplikasi ini juga merupakan salah satu aplikasi yang cukup terkenal dan banyak digunakan oleh editor video lucu karena mudah digunakan dan fitur yang tersedia sangat menarik.

Dubsmash

Selain MadLipz, ada juga aplikasi Dubsmash. Aplikasi ini kurang lebih sama dengan MadLipz yaitu mengganti suara. Perbedaannya adalah Dubsmash mengganti suara kita dengan audio lain.

Dubsmash bisa dikatakan sebagai aplikasi lipsync karena aplikasi akan menampilkan video suara lucu kita dan mengganti suara kita dengan suara dari video terkenal.

Dengan fitur ini, kamu bahkan bisa mengganti suaramu menyerupai tokoh-tokoh terkenal dunia seperti Donald Trump, Beyonce, atau tokoh Indonesia seperti Warkop DKI.

Selain membuat video lipsync, kamu juga bisa melihat hasil lip-sync pengguna lain dari berbagai negara. Selain itu, kamu bisa membagikannya lewat WhatsApp atau mengunduhnya ke galeri.

Aplikasi ini tidak hanya dapat digunakan di smartphone android tetapi juga iPhone, sehingga jangkauan pengguna aplikasi ini lebih luas.

MSQRD

Mungkin nama yang unik sengaja dipilih agar sesuai dengan filter-filternya yang unik. MSQRD menyajikan berbagai filter binatang mulai dari kucing, orang utan, harimau, hingga anjing.

Filter MSQRD akan mengubah wajahmu menyerupai binatang-binatang tersebut. Meskipun hanya mengubah bagian wajah, tapi filter ini cukup detail pada bagian tubuh tertentu.

Pergerakan mulut, mata, dan hidung akan mengikutimu sedangkan sisanya akan terlihat seperti wajah binatang. Dengan kata lain, wajah kalian akan berubah menjadi binatang dengan ekspresi manusia.

Selain merekam video, kamu juga bisa menangkap gambar foto dan membagikannya ke media sosial seperti Instagram dan Facebook atau hanya mengunduh hasil karyamu.

Face Changer Video

Bosan dengan filter binatang, kamu bisa mencoba Face Changer Video. Sesuai namanya, aplikasi video lucu ini memang bertujuan untuk mengubah wajah seseorang menyerupai karakter tertentu.

Kamu bisa mengubah wajah menyerupai tokoh terkenal atau bahkan mengubah bentuk wajah. Sebagai contoh, kamu bisa membuat mata dan mulut menjadi lebih besar dari ukuran biasanya.

Kamu bisa merekam bentuk wajah unikmu atau hanya memfotonya. Setelah itu bagikan ke beberapa temanmu dan lihat reaksi yang diberikan.

Funny Camera

Sesuai namanya, Funny Camera adalah aplikasi yang membuat hasil kameramu menjadi lebih lucu. Ada berbagai efek yang disajikan pada aplikasi ini yang membuat animasi wajah berubah ukuran.

Selain merubah bentuk wajah menjadi lebih lucu seperti membesarkan ukuran mata, mulut, mengerucutkan pipi atau membuat hidung goyang. Funny Camera juga bisa merubah suara pengguna.

Efek balon helium akan merubah suaramu menjadi sangat tinggi menyerupai suara anak kecil bahkan tupai. Efek suara ini jika dikombinasikan dengan efek wajah akan membuat video menjadi sangat lucu.

Terdapat berbagai efek wajah seperti kamera lensa yang merubah bentuk wajah, efek bunglon, atau chameleon yang bisa merubah wajahmu menjadi seperti lingkungan sekitar.

Funny Camera juga menambahkan efek baru setiap harinya sehingga kamu tidak akan pernah bosan atau kehabisan ide membuat video-video lucu.

Kwai Go

Aplikasi yang dikembangkan oleh KWAI ini memiliki berbagai keunggulan seperti 3D Emoji, KWAI MV, filter lucu, dan duet antar pengguna KWAI.

Video yang dihasilkan juga tidak kalah berkualitas. KWAI bisa menghasilkan video lucu singkat dengan kualitas High Resolution jadi video-video yang ditonton tidak pecah dan masih jernih.

Fitur 3D Emoji atau Kmojis adalah fitur yang terbaru dari KWAI. Kamu bisa menggunakan emoji ini dan menggabungkannya dengan stiker atau efek lucu-lucu lainnya

Kmojis juga selalu ditambahkan setiap minggunya, jadi kamu tidak akan pernah merasa bosan dengan emoji yang tersedia.

Vimo

Vimo adalah aplikasi yang membawa pengalaman video animasi lucu ke level yang lebih tinggi, yaitu menghasilkan uang. Aplikasi ini bisa membantumu menghasilkan uang melalui video-video lucu.

Setiap pengguna bisa membuat video dengan durasi sampai 45 detik dan membagikannya ke akun pengguna. Pengguna lain dapat menyaksikan video-video tersebut dan dapat memberikan tanggapan.

Video yang diunggah juga bisa didownload agar dapat ditonton secara offline atau di luar jaringan. Fitur lain adalah pengguna dapat mengikuti pengguna lain agar tidak ketinggalan video-video terbarunya.

Lollicam

Aplikasi bernama Lollicam ini adalah jenis aplikasi yang berguna untuk menghasilkan foto dan video lucu. Terdapat berbagai efek dan stiker yang dapat digunakan secara gratis.

Kamu bahkan bisa menggunakan lebih dari 1.000 emoji yang tersedia di aplikasi ini. Selain itu, kamu juga bisa membuat gif atau video pendek dengan sangat mudah menggunakan fitur Gif Generator.

Lollicam tidak hanya berguna untuk menghasilkan foto dan video lucu, tapi juga mengedit video dengan menggunakan efek sinematik yang disediakan dalam jumlah banyak.

Cat Face Video Maker

Sama seperti namanya, Cat Face Video Maker merupakan aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk merubah wajah seperti kucing. Wajahmu akan ditempel dengan stiker telinga, hidung, dan kumis kucing.

Aplikasi ini cukup mudah dan terdapat lebih dari 100 stiker kucing. Selain stiker kucing, tersedia juga berbagai emoji yang dapat digunakan untuk membuat video menjadi lebih lucu dan menarik.

Cat Face Video Maker dapat digunakan baik di android maupun iOS dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak membebani kerja RAM.

Banyak aplikasi video lucu dan lagi trend yang saat ini mulai menjamur. Hal ini dapat diikuti agar kamu tidak tertinggal trend yang sedang berkembang sekaligus menjadi bahan hiburan ketika bosan.

Contoh Greeting Card

Contoh Greeting Card

Dalam beberapa kesempatan, seseorang akan mengirimkan greeting card yang ditujukan kepada terkasih. Tentu saja pengiriman greeting card tersebut memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Apakah itu sekedar mengucapkan ulang tahun, untuk orang sakit agar cepat sembuh, atau ucapan atas suatu pencapaian tertentu. Hingga kini, banyak sekali contoh greeting card yang bisa dijadikan sebagai referensi Anda yang ingin mengirimkannya kepada orang lain.

contoh greeting text

Contoh greeting card yang umum digunakan

Pemberian greeting card itu sendiri pada dasarnya sudah ada sejak lama dan bisa dibilang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama anak muda. Untuk kali ini, contoh greeting card yang akan ditampilkan dalam bentuk bahasa inggris. Berikut beberapa contoh greeting card yang nantinya bisa Anda jadikan sebagai referensi di berbagai momen.

1. Contoh greeting card untuk ulang tahun

contoh greeting card untuk ulang tahun

Jenis greeting card yang satu ini akan lebih ditujukan untuk mereka yang memang sedang merayakan ulang tahun. Berikut salah satu contoh untuk dijadikan pertimbangan.

Dear Henry,
Many happy returns of the day. Congratulation on your 25th birthday. Wish you can make all the dreams come true.

Your friend,
Juan

2. Contoh greeting card untuk pernikahan

contoh greeting card untuk pernikahan

Sedangkan untuk acara pernikahan, sudah sewajarnya Anda mencoba untuk mengirimkan kartu ucapan kepada pasangan yang berbahagia. Kartu ucapan ini bisa Anda berikan dengan menyelipkannya pada kado yang Anda berikan.

Happy wedding Adam and Alison
May your love lasts forever and you have. We wish you sincerely for the joyous lifetime that brings the finest love.

Love
Stuart Adams

3. Contoh greeting card untuk idul fitri

contoh greeting card untuk idul fitri

Tidak perlu dipungkiri lagi jika dalam peringatan idul fitri, banyak sekali orang yang akan berkirim kartu ucapan yang intinya ucapan idul fitri sekaligus juga permohonan maaf. Dengan mengirimkan kartu ucapan idul fitri, maka kesan hari kemenangan akan lebih terasa. Berikut contoh greeting card yang bisa dijadikan referensi.

To all my beloved friend,
Happy Eid al Mubarak
Minal aidzin wal faidzin,
Please forgive my inner and outer mistakes
Hope it brings the prosperity, peace and happiness

4. Contoh greeting card untuk hari ibu

Selain untuk mengucapkan hari raya idul fitri, kartu ucapan juga diberikan kepada ibu tercinta pada momen hari ibu. Dengan memberikan kartu ucapan tersebut, Anda telah berusaha mengekspresikan rasa cinta kepada ibu Anda. Berikut contoh greeting card yang bisa Anda jadikan contoh.

To my lovely mom,
Happy mother’s day
Thank you so very much for the love, affection and attention all this way
You are my real hero in my life
I am blessed and thankful to have you as a part of my life
Your love is not interchangeable to anything in this world
I love you mom,

Your daughter,
Caroline

5. Contoh greeting card untuk orang sakit

Sebagai bagian dari cara untuk mengekspresikan simpati kepada teman, kerabat atau kekasih yang sedang terbaring sakit, penting sekiranya untuk mengirimkan greeting card kepada orang yang bersangkutan. Sebagai referensi, berikut contoh greeting card yang bisa dijadikan sebagai acuan.

To my dearest friend,
I know that you are now helplessly lying on the bed
I am pretty sure that you are kinda strong person I have known
You can go through the hard times
Wish you for speedy recovery

Your friend,
Tom

6. Contoh greeting card untuk ucapan selamat

Pernahkah Anda mendapati teman atau kerabat yang berhasil mendapatkan sebuah prestasi yang gemilang?

Sudahkah Anda mengirimkan kartu ucapan kepada dia sebagai bentuk apresiasi sekaligus ungkapan rasa senang atas apa yang diraihnya? Jika belum, berikut contoh greeting card yang bisa Anda jadikan sebagai contoh.

Dear Mr. Pattison
Congratulation on your outstanding international presentation in Sydney, Australia. It was such an amazing explanation on how you can influence audiences with your theory. I wish you will share your knowledge to others in the next future. You are such a brilliant person.

Dr. Graham Fred

7. Contoh greeting card untuk perayaan valentine

contoh greeting card untuk perayaan valentine

Bagi Anda yang akan merayakan valentine, pastinya tidak akan lengkap jika tidak dibarengi dengan pemberian kartu ucapan yang berisikan kata-kata romantis. Dalam hal ini, Anda bisa merujuk pada salah satu contoh greeting card berikut ini agar hunguan Anda dengan pasangan semakin langgeng.

Dear my love,
Happy valentine day,
In this special moment, I wish for the eternal love between you and me
Thank you all this way, for the love and the joy
I put my trust over you to be my lifetime partner
I love you more than ever be

Your life sharer,
Lucas Alberto

8. Contoh greeting card untuk acara wisuda

Merujuk pada budaya barat yang sering kali memberikan kartu ucapan kepada orang lain atas pencapaiannya atau hal lain yang membahagiakan, pastinya Anda pernah menemui momen dimana seseorang berhasil menyelesaikan pendidikan. Pernakah terbesit di pikiran untuk memberikan ucapan atas keberhasilan tersebut? Berikut contoh greeting card yang bisa Anda jadikan sebagai referensi.

To Darren Watson
Congratulation on your graduation. You have succeeded to complete your study all this way. You have proved your best with your amazing achievement of being the best of student with the best GPA. Wish you can have better future as you have expected before.

Your best friend,
Robert Alfonso

9. Contoh greeting card untuk seseorang yang memenangkan kontes

Sering kali orang yang memenangkan kontes akan diberikan sebuah penghargaan yang berupa kartu ucapan selamat. Kartu tersebut tentunya diberikan dengan maksud untuk memberikan semangat agar terus mengembangkan potensi di dalam dirinya. Berikut contoh greeting card yang bisa dijadikan contoh.

Dear John Falcon
I heard that you already joined English writing contest. Congratulation on your winning. It is such a great talent you have. Wish you always improve your writing skills and share your ideas on the string of the words. You are our pride.

Your dad and mom

10. Contoh greeting card mendapatkan pekerjaan baru

Tidak ada salahnya bagi Anda untuk mengucapkan selamat kepada orang lain yang baru saja mendapatkan pekerjaan. Sebagai referensi, Anda bisa mencoba menggunakan contoh greeting card berikut ini.

To Katy
Congratulation on your new position in the most famous financial company. I hope you can adapt with your new friends and office environment as soon as possible.

Your friend
Hannah

Itulah beberapa contoh greeting card yang bisa Anda berikan kepada orang lain yang memang memiliki momen bahagia dalam hidupnya. Dengan mengirimkan kartu ucapan atau greeting card, Anda telah berusaha menunjukkan rasa senang dan simpati kepada orang lain. Dengan demikian, orang yang mendapatkan kartu ucapan tersebut akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya.

Contoh Procedure Text

Contoh Procedure Text

Pernahkah Anda melihat sebuah instruksi cara memasak makanan pada sebuah kemasan makanan siap saji? Atau mungkin Anda pernah membaca terkait dengan tips dalam membuat sesuatu benda? Yang demikian ini dikenal dengan procedure text. Disebutkan bahwa ada banyak sekali contoh procedure text yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Lantas, apa itu procedure text yang sebenarnya?

Definisi procedure text

contoh procedure text

Untuk lebih memahami terkait dengan contoh procedure text, perlu diketahui definisi procedure text itu sendiri. Secara umum, procedure text merupakan jenis teks yang isinya tentang instruksi ataupun cara dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, procedure text ini dibuat dalam urutan ataupun langkah yang terstruktur untuk mendapatkan sebuah pencapaian tersendiri.

Secara kasat mata, procedure text selalu memiliki judul dengan diawali oleh how to seperti halnya how to make a glass of iced tea atau mungkin how to teach English. Tidak hanya itu saja, dalam contoh procedure text, sering kali kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau bare verb. Selain itu, dalam procedure text juga digunakan temporal conjunction seperti halnya first, second, then, next hingga finally.

Tujuan dan jenis procedure text

Secara umum, terkait dengan contoh procedure text, disebutkan bahwa tujuan komunikatif dari teks ini adalah untuk menujukkan bagaimana suatu hal dilakukan agar tercapai tujuan tersebut. Bisa juga tujuan dari teks tersebut juga berkaitan dengan bagaimana melakukan sesuatu dengan langkah-langkah tertentu untuk mendapatkan hal yang dicapai.

Sedangkan untuk jenis-jenis dari contoh procedure text yang saat ini telah ada adalah sebagai berikut ini.

 1. Teks procedure yang menjelaskan terkait dengan bagaimana menggunakan operasi manual atau instruksi seperti halnya how to capture the camera, how to turn on the computer dan lain sebagainya.
 2. Tesk prosedur yang berkaitan dengan bagaimana seseorang melakukan suatu aktivitas. Untuk contoh teks prosedur ini adalah how to make fried chicken, how to make an omelet dan masih banyak lainnya.
 3. Teks procedure yang memiliki hubungan dengan manusia seperti how to go for diet, how to make the dream come true, how to slim down for a week dan lain sebagainya.

Struktur teks procedure

Secara umum, teks procedure memiliki susunan tersendiri yang memang harus diperhatikan dengan baik ketika Anda diminta untuk membuat teks tersebut. Hal ini bisa Anda lihat dengan merujuk pada contoh procedure text nantinya. Lebih jauh, berikut beberapa struktur yang ditemukan pada teks procedure.

 1. Goal merupakan bagian yang nantinya berisi tujuan sekaligus juga maksud dari sebuah langkah-langkah tersebut dilakukan. Sebagai contoh adalah how to make the apple juice.
 2. Materials sering kali berkaitan dengan bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk membuat sekaligus melakukan setiap langkah-langkah yang ada. Untuk materials biasanya adalah apple, sugar, water dan lain sebagainya.
 3. Steps berisi urutan instruksi ataupun langkah-langkah yang sesuai demi tercapainya tujuan atas pembuatan suatu hal. Sering kali dibuat dalam bentuk kalimat perintah.

Contoh procedure text tentang minuman

Setelah mengetahui seluk beluk teks procedure, tentunya Anda perlu mengetahui lebih nyata bagaimana teks procedur itu sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa contoh procedure text yang bisa Anda jadikan sebagai referensi. Di sini akan dimuat beberapa bagian dari teks prosedur juga. Perhatikan dengan seksama.

contoh procedure text tentang minuman

How To Make Fresh Blended Cappuccino

Materials

 • ½ cup strong coffee
 • 1 cup ice cubes
 • 2 cups of skim milk
 • 3 tablespoonfuls sugar
 • ¼ cup cream
 • A sufficient amount of whipped cream

Methods

 1. Take a cup of coffee and brew it until it is cool
 2. Put some ice cubes into the blender and pour the brewed coffee into the blender
 3. Add some milk, cream and sugar
 4. Turn on the blender in the medium speed and wait until the ice cubes crush well
 5. Pour all the mixture in the glass
 6. Add some whipped cream if necessary
 7. The blended iced cappuccino is ready to serve

Contoh procedure text tentang benda

Berikut ini adalah contoh-contoh procedure text tentang benda yang harus kamu tau. Procedure text ini sangat banyak sekali contohnya, kami akan tampilkan beberapa di bawah ini.

contoh procedure text tentang benda

How to ride the bike safely

 1. Sit on the bike and be sure to know the brakes and how to operate it
 2. Learn how to keep the balance while you are sitting on the bike. Get someone to hold you tightly from the back as you try to pedal the bike. Make sure to find the grassy place to learn how to ride the bike
 3. Practice for some minutes and get the person to release his hand, so that you can pedal the bike and keep the balance
 4. Learn for many times to ride alone. Before learning alone, you have to lower the seat until your feet can touch the ground
 5. Keep learning and pedaling for about 30 up to 45 minutes so that you can have confidence to steer the bike
 6. Raise the seat as you get more experience in riding the bike to make the most appropriate height
 7. Finally, you can ride the bike well

How To Operate TV

Instructions :

 1. Plug the cable television into electricity
 2. After that, press the power button to turn on the television
 3. Wait untill the televison show the picture
 4. Choose the channel that you want to watch use the button or the remote.
 5. Set the volume use the remote or button volume
 6. Last, if you want to turn off the television you can use the power button

Contoh procedure text tentang makanan

Inilah dia contoh procedure text tentang makanan. Silahkan diikuti cara menyusunnya. Banyak sekali contoh procedure text tentang makanan yang bisa kamu buat.

contoh procedure text tentang makanan

How to Make Special Fried Rice with Egg

Ingredients :

 • Salt as you wish
 • Cayenne pepper as you wish
 • The sauce as you wish. It can be tomato sauce, spicy sauce, or ketchup
 • Pepper as you wish
 • Cooking oil as you wish
 • The second plate of white rice
 • 2 cloves garlic
 • 2 points Eggs / as you wish
 • 2 cloves Shallot
 • Complement: chicken, sausage, baksi, shrimp, nuggets or to taste.

Steps:

 1. Blend the spices including onion, garlic, chili, pepper, and salt.
 2. Pour enough oil into skillet and heat.
 3. Once hot, add the mashed spice, stir until fragrant scent.
 4. Add the eggs and stir until cooked.
 5. Enter the supplement ingredients according to your taste, and stir until evenly distributed and mature.
 6. Enter the white rice and stir until mixed with all the condiments and complementary materials.
 7. If you smell fragrant, lift the rice and serve it on a plate.
 8. In order to attract special egg fried rice can be added decoration. And ready to be served.

How to lose 10 pounds in a week

 1. Eat more lean protein but less carbohydrate so that it will make you feel satiated for longer period of time
 2. Consume the whole food and stay away from the processed food. It helps you not to consume the high calories per day
 3. Organize your calorie intake per day by counting the calories need, cut the condiments, add more veggies and eat more lean protein
 4. Go for gym and do lift weighting with normal interval training. This helps you to burn more fats and create the balance in your metabolism system
 5. Try to be active outside the gym. This can be done by walking rather than riding motorbike, taking the stairs rather than going for lift or escalator
 6. Do intermittent fasting to reduce the weight more quickly since it will force you to limit the calorie intake per day

Contoh procedure text how to make

Berikut ini contoh procedure text how to make. Pada dasarnya how to make itu bisa digunakan untuk makanan atau sesuatu yang kreatif.

contoh procedure text how to make

How to Make a Pancake

INGREDIENTS :

 • 3 – 4 spoonful of flour
 • 2 eggs
 • 1 ½ (250 ml) of milk
 • 1 stick of butter

MATERIALS :

 • 1 mixing bowl
 • 2 table spoons
 • 2 cups
 • 1 small pan

PROCEDURE :

 1. Put the flour in the bowl.
 2. Put milk in a cup.
 3. Make sure it’s 250 ml of milk.
 4. Put the milk in the bowl.
 5. Break the 2 eggs into the bowl.
 6. Mix it with a spoon.
 7. Heat up the pan and put the butter
 8. Put the mix in the pan.
 9. Let the pancake mix cook about 5 minutes
 10. Flip pancake over when the top is brown.
 11. Your pancake its ready to be serve

Contoh procedure text how to do something

contoh procedure text how to do something

How To Make A Pencil Box

What you need:

 • An empty plastic bottle of water
 • A sharp cutter
 • A piece of white of colorful paper
 • Some glue
 • Some paint

Steps:

 1. Wash the plastic bottle and make sure it has been clean when you use it
 2. Cut the bottle into two halves
 3. Wrap the bottle with a piece of colorful paper
 4. If you use white paper, use a paint to color it
 5. Now, your pencil box is ready to use

Contoh Procedure Text How To Use

contoh procedure text how to use

How To Use Camera

You need :

 • A digital camera (DSLR camera or pocket camera or the others camera that you have)
 • The object (find something that interesting to you like animals, buildings or the others)

Steps :

 1. Handle the camera and turn on it
 2. Center the object in the lcd and manage the zoom control untill you get the best view
 3. When you are ready to take the picture, hold the shutter speed, and various other calculations.
 4. Then, a light should appear that let you know the camera is set to go.
 5. After that, press shutter all the way down.

Itulah beberapa contoh procedure text yang bisa dijadikan sebagai rujukan ketika Anda diminta untuk membuat sebuah teks procedure. Disebutkan bahwa teks prosedur itu pada dasarnya memiliki beberapa bagian, namun demikian tidak semua teks prosedur harus dibuat dengan memenuhi bagian-bagian tersebut. Dalam hal ini, yang paling penting dalam contoh procedure text adalah bagaimana sebuah kalimat tersebut dibuat dalam bentuk instruksi yang mudah sehingga orang lain bisa memahaminya.

100+ Kata Gombalan Romantis Bikin Baper Pacar | Auto Minta Nikah

100+ Kata Gombalan Romantis Bikin Baper Pacar | Auto Minta Nikah

Dalam menjalin sebuah hubungan seringkali kita mengharapkan sesuatu yang berbau romantis agar pasangan maupun pacar kita merasa senang. Namun seringkali kita kesulitan untuk berbuat hal semacam ini.

Sebenarnya ada banyak macam sesuatu yang romantis, mulai dari ucapan maupun tindakan yang dapat membuat pasangan kamu baper. Salah satunya adalah menggunakan kata kata gombal yang bisa kamu ucapkan langsung maupun melalui media chatting.

Kali ini kita akan bersama sama membahas mengenai kata kata gombal romantis yang bisa membuat pasangan kamu merasa spesial dan baper. Berikut ini adalah kumpulan kata romantis yang dapat kamu gunakan untuk pasangan kamu.

 

Gombalan Bikin Baper Di Chat

gombalan romantis lewat chat

Kemajuan teknologi di masa sekarang memberikan kemudahan bagi kita dalam berkomunikasi dengan orang tersayang. Apalagi untuk kamu yang sedang menjalin hubungan jarak jauh atau yang biasa disebut LDR pastinya chatting merupakan kegiatan sehari hari.

Kamu juga tetap bisa melakukan sesuatu yang romantis melalui chat maupun sticker atau emotikon. Berikut ini adalah kata gombalan yang membuat pasangan kamu baper di media chatting.

Kata gombal ala chef

Cowok : Sayang kamu tau gak, aku itu kaya mentega dan kamu kaya wajan panas.

Cewek : Hah , kok bisa ?

Cowok : Soalnya setiap kali aku liat kamu senyum hati aku meleleh kaya mentega yang dipanasin

Cewek : Ih so sweet… tapi aku gamau jadi mentega sayang, aku maunya jadi micin.

Cowok : Kok jadi micin ?

Cewek : Iya sayang micintai kamu sampai akhir

Cowok : Besok aku lamar kamu !

Gombalan romantis ala bnpb

Cowok : Sayang kamu tau gak kalo kamu itu kaya lempengan bumi ?

Cewek : Kok kaya lempengan bumi sayang ?

Cowok : Iya soalnya kamu bergeser sedikit aja hati ku udah bergetar kaya gempa bumi

Cewek : Sayang nikah yuk :’)

Gombalan romantis ambulance

Cowok : Sayang kamu tau ambulance gak ?

Cewek : Tau dong, kenapa sayang ?

Cowok : Soalnya kalo kamu ga ada itu aku kaya ambulance tanpa wiu wiu sayang

Cewek : Nanti jalan ya sayang aku kangen :’)

 

Baca Juga : Contoh Puisi Cinta

Gombalan Buat Pacar Tersenyum

gombalan romantis bikin senyum

Banyak kata kata yang bisa membuat kita tersenyum sendiri saat membacanya. Mulai dari kata yang lucu hingga kata romantis yang membuat kita baper.

Berikut ini contoh kata yang bisa membuat pacar kamu tersenyum saat kamu ucapkan maupun saat kamu chatting.

Gombalan romantis kereta api

Rasa cintaku ke kamu itu kaya ban kereta api yang ga akan pernah kempes

Gombalan romantis anak sekolahan

Pinjem pulpen dong , aku mau tulis nama kamu disetiap doa doa ku

Gombalan romantis atlit lari

Aku rela deh ikut lomba lari marathon keliling dunia, asalkan kamu yang jadi garis finishnya

Gombalan romantis boyben

Aku mah gamau jadi boyben, tapi aku maunya jadi boyfren kamu aja boleh ?

Gombalan romantis handphone

Kamu tau gak bedanya handphone sama kamu ?. Kalo handphone semakin lama semakin antik. Kalo kamu semakin lama semakin cantik

Gombalan romantis kelewatan cantiknya

Sayang coba kamu munduran dikit deh, soalnya cantiknya kelewatan tuh

Gombalan romantis programer

Sayang kamu itu udah kaya semicolon ( ; ) di setiap code aku. Soalnya tanpa kamu hidup aku bisa error.

Gombalan romantis gengster

Jangankan cuma tauran jalanan, demi kamu aku rela ikut perang dunia ke 3

Gombalan romantis anak pesantren

Sayang aku tiap malem itu berdoa sama tuhan. “ya tuhanku jika memang dia adalah jodohku maka mudahkanlah jalanku, namun apabila dia bukan jodohku mohon di cek lagi tuhan”

Gombalan romantis bikin baper

Sayang aku ke kamu itu kaya kuku yg ada di jari. berpa kali dipotong pun tetap tumbuh.

 

Gombalan Lucu Buat Pacar

gombalan romantis lucu

Namun ada juga mungkin diantara pasangan kalian yg ga suka digombalin dengan kata kata manis.

Tapi kamu jangan putus asa, mungkin gombalin lucu ini ampuh buat pasangan dengan tipe seperti ini. Berikut ini adalah gombalan lucu yang bisa luluhin hati pasangan yang keras kaya batu.

Gombalan lucu buat pacar yang lagi ngambek

Cowok : Sayang udahan ya ngambeknya, muka kamu udah kaya orang susah tu kalo ngambek

Cewek : Iya emang aku jelek kaya orang susah !

Cowok : Iya sayang susah dilupain kamu itu

Cewek : Oke kita baikan :’)

Gombalan lucu edsheeran

Cowok : Kamu tau lagu edsheeran yang judulnya perfect itu ?

Cewek : Iya tau, kenapa emang ?

Cowok : Itu kamu banget ya

Cewek : Hehehe…

Gombalan lucu bikin pacar ketawa

Sayang asal kamu tau ya, jangankan liat kamu senyum, denger kamu kentut aja aku udah bahagia.

Gombalan lucu bikin baper

Sejak aku kenal kamu aku tuh jadi semangat banget buat belajar. Iya belajar buat jadi yang terbaik buat kamu.

Gombalan lucu bikin meleleh pacar

Cowok : Sayang kita tukeran tulang yuk

Cewek : Mana bisa tukeran tulang sayang , ada ada aja kamu

Cowok : Bisa sayang, kita tukeran tulang aku jadi tulang punggung kamu sedangkan kamu jadi tulang rusuk aku

Cewek : So sweet sayang :’)

Gombalan lucu gajah terbang

Sayang aku ke kamu akan hilang hanya pada saat gajah bisa terbang.

Gombalan lucu wakil rakyat

Aku kayanya gabisa deh jadi wakil rakyat. Soalnya gimana mau mikirin rakyat kalo yang ada dipikiran aku cuma kamu.

Gombalan lucu patung liberty

Cowok : Sayang kamu jangan pernah pergi ke amerika ya

Cewek : Loh kenapa ?

Cowok : Soalnya pas liat kamu nanti patung liberty bukanya bawa obor tapi bawa bunga buat kamu

Gombalan lucu pelangi dimatamu

Cowok : Sayang kamu tau gak kenapa pelangi itu cuma keliatan setengah lingkaran ?

Cewek : Kenapa sayang ?

Cowok : Karena yang setengahnya lagi ada dimata kamu sayang

Gombalan lucu bikin senyum

Sayang kalo orang dijepang bisa bikin robot, orang dijerman bisa bikin mobil, mereka semua ga ada apa apanya dibandingin kamu yang bisa bikin aku kangen terus.

 

Gombalan Buat Pacar Di Malam Hari

gombalan romantis malam hari

Malam hari tentunya jadi waktu yang sangat pas bagi para pasangan untuk membuat suasana menjadi romantis. Mulai dari jalan, ngobrol, telepon, atau hanya sekedar chatting untuk menghapus rindu.

Namun ada kalanya kamu tidak tau harus bicara apa , walaupun sebenarnya kamu masih ingin berbincang dengan pasangan. Daripada kamu bingung menentukan topik pembicaraan kamu bisa menggunakan kata kata gombal ini untuk mencairkan suasana.

Gombalan romantis bintang, ikan, dan cinta

Sayang cuma ada tiga hal didunia ini yang engga bisa aku hitung. Yang pertama bintang dilangit, yang kedua ikan dilaut, dan yang terakhir rasa cinta aku ke kamu.

Gombalan romantis bunga mawar

Kalau kamu megang 7 jenis bunga mawar yang ada didunia sambil bercermin, pastinya kamu akan jadi jenis ke 8 yang paling indah.

Gombalan romantis atmosfer pelindungmu

Jika bumi punya atmosfer untuk melindunginya dari meteor, kamu punya aku yang akan terus melindungi kamu dari para pelakor.

Gombalan romantis surga anak anak kita nanti

Sayang tolong telapak kaki kamu dijaga baik baik ya, soalnya aku gamau surga buat anak anak kita nanti kenapa-kenapa.

 

Demikianlah artikel mengenai kata kata gombal romantis yang bisa membuat pasangan kamu makin sayang. Kamu bisa mencobanya sendiri dengan pasangan kamu. Apabila terdapa pertanyaan seputar artikel kali ini kamu bisa bertanya pada kolom komentar dibawah.

Kata Kata Motivasi Belajar

Kata Kata Motivasi Belajar

Kata-kata Motivasi Belajar – Ketika diberikan sebuah pertanyaan apa itu belajar, mungkin banyak dari Anda yang tidak mengetahui dengan pasti pengertian belajar secara terperinci. Bahkan, kebanyakan dari Anda bakalan berfikir bahwa belajar itu selalu berkaitan dengan membaca buku.

Namun hal ini, tidak sepenuhnya benar, karena belajar bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bahkan, setiap orang disuruh untuk terus belajar seperti halnya disampaikan dalam kata-kata motivasi belajar.

Secara umum, belajar itu sendiri merupakan suatu proses yang nantinya akan memberikan suatu perubahan kepribadian yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan juga kualitas dari perilaku orang yang bersangkutan.

kata motivasi belajar singkat

Sebagai contoh, Anda akan mendapatkan suatu peningkatan kebiasaan, pengetahuan, daya pikir hingga sikap. Dengan adanya berbagai perubahan seperti yang disebutkan dalam kata-kata motivasi belajar, tentu saja membuat proses belajar itu sangat penting untuk dilalui.

Pada peserta didik yang ada di sekolah, proses belajar dianggap sebagai kegiatan siswa yang dimanifestasikan dalam bentuk aktivitas pikiran dan juga perasaan dari siswa tersebut. selanjutnya, dengan didorong melalui banyaknya kata-kata motivasi belajar, maka akan dihasilkan suatu perubahan positif atas kemampuan dalam penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan juga sikap.

Dalam proses belajar itu sendiri, seperti yang disebutkan dalam banyak kata-kata mutiara, akan ada berbagai macam interaksi di dalamnya seperti interaksi diantara individu dan juga dengan lingkungan sekitar. Bahkan, belajar itu bisa didapatkan dari suatu pengalaman tanpa harus duduk di bangku sekolahan. Mendengarkan ceramah dari orang lain hingga bertukar pikiran dengan teman ataupun orang lain juga dianggap sebagai proses belajar juga.

Seperti dalam kata-kata motivasi belajar, kegiatan belajar itu sendiri pada hakikatnya tidak dibatasi oleh usia karena setiap orang baik itu muda ataupun tua diwajibkan untuk terus belajar. Dengan selalu terus belajar, maka seseorang akan bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas diri mereka untuk menjadi lebih baik. Hal semacam inilah yang diharapkan dari adanya proses belajar itu sendiri.

Kata-Kata Motivasi Belajar Mario Teguh

motivasi belajar mario teguh terbaru

Hingga kini dengan dorongan bagi setiap orang untuk terus belajar, banyak sekali kata-kata motivasi belajar yang dibuat oleh para motivator kenamaan seperti halnya Mario Teguh. Sosok Mario Teguh merupakan motivator yang selalu memberikan inspirasi sekaligus juga dorongan untuk berfikir positif menuju masa depan yang baik. Berikut ini beberapa kata-kata motivasi belajar yang dikutip dari Mario Teguh untuk dijadikan pegangan agar selalu terus belajar.

1. “Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan.”

Dari kata-kata motivasi belajar yang diungkapkan oleh Mario Teguh di atas bisa disimpulkan bahwa seseorang yang tidak mau lagi belajar, maka dia akan tertinggal dalam keterpurukan masa lampau sedangkan mereka yang terus belajar akan mampu meraih masa depan yang penuh dengan cita dan asa.

kata motivasi belajar mario teguh

2. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah mencoba karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

“setiap individu diminta untuk selalu berusaha dengan memberikan yang terbaik tanpa harus memandang hasil akhirnya kelak akan sukses ataupun tidak.”

3. Tinggalkanlah kesenangan yang melinghalangi pencapaian kecemerlangan hidup yang diidamkan dan berhati-hatilah karena beberapa kesenangan adalah cara gembira menuju kegagalan.

“dari kata-kata motivasi belajar disimpulkan bahwa semasa hidup kita diminta untuk terus memperjuangkan apapun yang bisa diperjuangkan dan meninggalkan sesuatu yang bersifat kesenangan diri sendiri. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa terlena yang bisa jadi muncul pada diri kita yang akan menjadi penghalang dalam meraih suatu pencapaian gemilang nantinya.”

motivasi belajar mario teguh

4. Jangan menolak perubahan hanya karena kita takut kehilangan yang telah dimiliki karena dengannya kita merendahkan nilai yang bisa kita capai melalui perubahan itu.

“perubahan positif yang datang dalam hidup seudah seyogyanya disikapi dengan baik untuk diambil manfaat dan dijadikan sebagai suatu pelajaran. Namun, munculnya rasa takut pada perubahan tersebut sering kali membuat seseorang akan gagal dalam mendapatkan suatu perubahan lain yang lebih baik di dalam hidupnya.”

Kata-Kata Motivasi Belajar Siswa

kata motivasi belajar untuk siswa

Memang dari berbagai kata-kata motivasi belajar, disimpulkan bahwa setiap orang diminta untuk terus belajar dan menerima setiap perubahan positif dalam hidup untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menyikapi hal tersebut, sama halnya dengan semangat belajar pada siswa yang juga harus dimiliki guna memberikan suatu perubahan diri di masa yang akan datang. Terkait dengan kata-kata motivasi belajar siswa, berikut beberapa cuplikannya.

1. Orang lanjut usia yang berorientasi pada kesempatan adalah orang muda yang tidak pernah menua, tetapi pemuda yang berorientasi pada keamanan telah menua sejak muda

“setiap orang diminta untuk tidak pernah takut dalam menyikapi adanya suatu perubahan dalam diri dan berani mengambil perubahan tersebut untuk menjadi lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup. Seseorang yang sama sekali tidak mau menyikapi suatu perubahan dan lebih memilih pada zona aman, maka dia tidak akan mendapatkan perubahan kualitas diri.”

2. Kita tidak akan berhasil menjadi pribadi baru bila kita bersikeras untuk mempertahankan cara-cara lama kita. Kita akan disebut baru hanya bila cara-cara kita baru.

“dalam kata-kata motivasi belajar disebutkan bahwa seiring dengan adanya suatu perubahan dalam hidup menuju tingkatan yang lebih tinggi, maka seseorangpun juga diminta untuk menyikapinya dengan cara yang baru dengan tetap menyelaraskan dengan cara lama sehingga kita tidak akan menjadi pribadi yang istilahnya “ketinggalan zaman” nantinya.

Baca lebih lanjut kata kata cinta yang memilik banyak variasi kata sehingga membuat yang tercinta jatuh hati padamu.

3. Bila kita belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat kita; bakatilah apapun pekerjaan kita sekarang. Kita akan tampil secermerlang yang berbakat.

“bagi seorang pelajar yang mungkin masih belum bisa menemukan fokus kemampuan diri dalam sebuah pembelajaran, maka sangat disarankan untuk menekuni apapun yang sedang ditekuni saat ini tanpa putus asa. Dengan cara ini nantinya seorang pelajar akan bisa mencapai suatu kesuksesan tersendiri atas apa yang ditekuninya nanti.”

4. Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru. Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan, jangan menghindari yang tidak mungkin.

“setiap individu diminta untuk selalu berusaha dalam mempelajari perkembangan pengetahuan yang ada saat ini karena hal ini akan memberikan suatu perubahan tersendiri bagi dirinya kelak tanpa harus takut keluar dari zona aman masing-masing pribadi.”

Seperti yang tersebut dalam kata-kata motivasi belajar, kita dituntut untuk selalu belajar tanpa mengenal usia. Bahkan ada banyak sekali ungkapan seperti halnya tuntutlah ilmu hingga ke negeri China atau learn from the cradle to the grave. Bahkan, di salah satu Hadist yang artinya “Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan” (HR. Ibnu Abdil). Dengan banyaknya anjuran tersebut, maka tidak ada alasan yang mendasari bagi Anda untuk tidak menuntut ilmu sebanyak mungkin.

37+ Contoh Report Text Singkat Beserta Struktur dan Artinya

37+ Contoh Report Text Singkat Beserta Struktur dan Artinya

Dalam materai bahasa Inggris tingkat SMP, sering kali anak-anak akan dikenalkan dengan berbagai jenis teks termasuk diantaranya adalah descriptive, narrative, recount, procedure dan report. Dari sekian banyak jenis teks tersebut, masing-masing teks memiliki tujuan dan bagian-bagian tersendiri. Untuk kali ini, pembasahan difokuskan mengenai report teks sekaligus juga contoh report text yang sesungguhnya.

Mengenal seluk beluk report text

contoh report text

Sebelum lebih jauh membahas contoh report text, akan lebih dulu mengenal definisi dari report teks. Disebutkan bahwa report teks merupakan teks yang menceritakan tentang kejadian alam ataupun benda yang dijelaskan secara umum. Tentu saja yang demikian ini sangat berbeda dengan descriptive yang lebih pada penjelasan khusus.

Sebagai contoh, jika Anda menemukan teks yang menceritakan tanaman sawi dan di dalamnya membahas bagaimana tanaman tersebut tumbuh, mencapai ketinggian berapa hingga kandungan nutrisi di dalamnya, maka jenis teks tersebut dikenal sebagai descriptive teks. Hal ini berbeda dengan contoh report text yang hanya sebatas memaparkan jenis tanaman hijau. Dalam report teks itu sendiri juga sering diselipkan hasil penelitian dari ilmuwan juga.

Tidak hanya itu saja, terkait dengan contoh report text, pada dasarnya teks tersebut sering kali menggambarkan suatu hal dari sudut pandang ilmiah. Tentu saja hal semacam ini sangatlah berbeda dengan descriptive teks yang hanya menggambarkan seluk beluk benda yang digambarkan saja. Dari sinilah kemudian dua jenis teks tersebut bisa diketahui perbedaannya.

Mengenal bagian-bagian dari teks report

Untuk memahami contoh report text dengan baik, terlebih dahulu Anda harus mengenali bagian-bagian dari teks report itu sendiri. Lebih jauh, jika dilihat dalam contoh report text, disebutkan bahwa untuk unsure kebahasaan akan lebih menggunakan simple present tense. Berikut ini beberapa bagian teks report yang perlu Anda ketahui.

 1. General classification berisi pernyataan umum tentang benda ataupun suatu hal yang memang sedang digambarkan
 2. Description berisikan tentang gambaran fenomena tersebut terjadi yang dalam hal ini mencangkup bagian, tingkah laku, ciri-ciri hingga kebiasaan

Contoh report text yang perlu Anda ketahui

Contoh Report Text Tentang Hewan

Contoh Report Text Tentang Hewan

Contoh report text singkat tentang burung merpati

Pigeon

A pigeon is segmented into the order Columbiformes and family of Columbidae. It is said that this animal has 310 species around the world. Most people may think those species as dove and pigeon itself. But, there are no distinctive meanings in between those terms until the present day. In general, the word pigeon is addressed to the species which is popularly called the Rock Dove, while the word Dove itself is related to the pigeon with the white feathers.

In accordance with the species, the pigeon has different color and size. The smallest species of pigeon has the size around 15cm with the weight around 30 gram and the largest species has 75cm in length and 2kg in weight. Some species of the pigeon has brown, white, black and reddish in color with the two black bars in every wing. Besides, the pigeon has the short beak with the small head. Those physical bodies are compact with the large and powerful wings and the two short legs.

The pigeons can be discovered worldwide since they have been tamed since 100 years ago. In this regard, this bird has been taken its advantages for many years ago by human being as the courier to send the written message. In addition, this animal is the sacred symbol in marriage where the two couples are one, the entertainment in the amazing magic show and as the racing birds. It is also known that some species of pigeons are edible and have been served in some famous restaurant.

Itulah contoh report text yang membahas tentang pigeon atau burung merpati. Untuk paragraph pertama dikenal dengan istilah general classification. Sedangkan untuk paragraph kedua hingga selesai dikenal dengan nama description.

Contoh report text singkat tentang lebah madu

Honey Bee

There are so many species of bees in the world, but the one which can produce the beeswax and honey is called honey bee. Among 20,000 species of the bees in the world, there are merely seven bees that known to be segmented into honey bee. Most of species belong to the genus of Apis and one of the most famous honey bees is named as Western Honey Bee.

Unlike some other animals, the honey bees are differentiated into some castes which do their own jobs. The first caste is called the queen or the female bees which perform the jobs to lay the eggs. She is also called the mother of all the bees in the particular colony. It is said that there is merely one queen in certain colony. To produce more eggs, the queen is fed with the special food named royal jelly. This makes the female bee grows larger and larger than the other castes.

The second is called the workers. These female honey bees are thought to be 60,000 in number. During their life span, they have to feed the brood, receive the nectar, collect the food, guard duty, produce the beeswax and honey and clean the hive. The last caste is named as drone which consists of male bees. The male bee only has the duty to fertilize the female bee during the mating season. Then, the male bee will go to death after that.

Among million types of bee, it is stated that there is the largest species of the bee which is found in Indonesia. Named as Resin Bee, this honey bee has 39 millimeters in length and the smallest one only grows up to 2 millimeters in length. Most of the honey bee’s body is segmented into three parts namely head, abdomen and thorax. They also have two big eyes, a mouth, two antenna and long proboscis. The use of proboscis is to suck the nectar found in the blooming flower which will be kept with the two hind legs.

Itulah contoh report text yang berkaitan dengan honey bee atau yang lebih dikenal dengan sebutan lebah madu. Merujuk pada struktur teks tersebut, dikatakan bahwa paragraph pertama dikenal dengan nama general classification sedangkan untuk paragraph kedua dikenal sebagai description.

Dengan mengetahui contoh report text tersebut di atas, sudah pastinya Anda akan mengetahui dengan baik apa itu report text sekaligus juga perbedaannya dengan descriptive teks yang sama-sama menjelaskan suatu benda, hewan ataupun hal lainnya. Kini, Anda tidak perlu lagi bingung membedakan kedua jenis teks tersebut.

Contoh report text singkat tentang kucing

Contoh Report Text Tentang Kucing

Cats

Cats also called the domestic cat or house cat (with its scientific name: Felis silvestris catus or Felis catus) is a type of carnivorous mammal of the family Felidae. The word “cat” generally refers to a “cat” that has been tamed, but can also refer to the “big cats” such as lions and tigers.

Cats are considered as “perfect carnivore” with teeth and particular digestive tract. The first premolar and molar teeth form a pair of fangs on each side of the mouth that works effectively as a pair of scissors to tear the meat. Although these features also exist in the Canidae or dog, but these traits are better developed in cats. Unlike other carnivores, cats eat almost non vegetable substance. Bears and dogs sometimes eat berries, roots, or honey as a supplement, while cats only eat meat, usually freshly killed prey. In captivity, cats can not adapt to a vegetarian diet because they can not synthesize all the amino acids they need from plant material; it is in contrast with domesticated dogs, which commonly are fed a mixture of meat and vegetables and sometimes it can adapt to a completely vegetarian meal.

Cats have mingled with human life since at least 6000 BC, from the skeleton of the cat found on the island of Cyprus. The ancient Egyptians of 3500 BC have used cats to keep away the rats or other rodents from the barn where the crops were saved. Currently, the cat is one of the most popular pet in the world. Cats that his lines are recorded officially as a cat breeds or pure breed are Persian, Siamese, Manx, and the sphinx. These kinds of cat are usually bred in official captivity animal. The number of purebred cat is only 1% of all cats in the world; the rest is a cat with mixed ancestry such as wild cats or domestic cats.

Kucing

Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumah (nama ilmiah: Felis silvestris catus atau Felis catus) adalah sejenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kata “kucing” biasanya merujuk kepada “kucing” yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga merujuk kepada “kucing besar” seperti singa dan harimau.

Kucing dianggap sebagai “karnivora yang sempurna” dengan gigi dan saluran pencernaan yang khusus. Gigi premolar dan molar pertama membentuk sepasang taring di setiap sisi mulut yang bekerja efektif seperti gunting untuk merobek daging. Meskipun ciri ini juga terdapat pada famili Canidae atau anjing, tapi ciri ini berkembang lebih baik pada kucing. Tidak seperti karnivora lain, kucing hampir tidak makan apapun yang mengandung tumbuhan. Beruang dan anjing kadang memakan buah, akar, atau madu sebagai suplemen, sementara kucing hanya memakan daging, biasanya buruan segar. Dalam penangkaran, kucing tidak dapat diadaptasikan dengan makanan vegetarian karena mereka tidak dapat mensintesis semua asam-asam amino yang mereka butuhkan hanya dengan memakan tumbuhan; berbeda dengan anjing peliharaan, yang sering diberi makan produk campuran daging dan sayuran dan kadang dapat beradaptasi dengan makanan vegetarian secara total.

Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 6.000 tahun SM, dari kerangka kucing di Pulau Siprus. Orang Mesir Kuno dari 3.500 SM telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari lumbung di mana hasil panen disimpan.
Saat ini, kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Kucing yang garis keturunannya tercatat secara resmi sebagai kucing trah atau galur murni (pure breed), seperti persia, siam, manx, dan sphinx. Kucing seperti ini biasanya dibiakkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing ras hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia, sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran seperti kucing liar atau kucing kampung.

Contoh report text tentang radio

Contoh report text tentang radio

Many people depend on Radio for news of what is happening around the world. Radio gives people enjoyment. Sometimes they want background music. At other times they listen carefully to their favorite singer.

Radio was used first to communicate with ship at sea. This is still an important use. Because of radio, ship can communicate with other ships, and when necessary, call for help. The airplane uses radio to communicate with the ground.

Two-way radios are used by most police headquarters to communicate with patrol cars. Many taxi companies use two-way radios to tell their drivers where passengers are waiting. Short distance massages can be sent on walkie-talkie – a two-way radio set that is sometimes used by campers and hunters to keep track of one another.

Radio is also used for radiotelephone without wires. These are used on boats, trains, and airplanes. Villagers far away from power lines are sometimes supplied with radiotelephones.

A Radiobroadcasting station is an exiting place. Programs must be broadcast precisely on schedule.

Radio

Banyak orang bergantung pada Radio untuk berita tentang apa yang terjadi di seluruh dunia. Radio memberi kesenangan kepada orang-orang. Terkadang mereka menginginkan musik latar. Pada saat-saat lain mereka mendengarkan dengan cermat penyanyi favorit mereka.

Radio pertama kali digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal di laut. Ini masih merupakan penggunaan yang penting. Karena radio, kapal dapat berkomunikasi dengan kapal lain, dan bila perlu, meminta bantuan. Pesawat menggunakan radio untuk berkomunikasi dengan darat.

Radio dua arah digunakan oleh sebagian besar markas polisi untuk berkomunikasi dengan mobil patroli. Banyak perusahaan taksi menggunakan radio dua arah untuk memberi tahu pengemudi mereka di mana penumpang menunggu. Pijat jarak pendek dapat dikirim dengan walkie-talkie – satu set radio dua arah yang kadang-kadang digunakan oleh berkemah dan pemburu untuk melacak satu sama lain.

Radio juga digunakan untuk telepon radio tanpa kabel. Ini digunakan di kapal, kereta api, dan pesawat terbang. Penduduk desa yang jauh dari saluran listrik terkadang dilengkapi dengan telepon radio.

Stasiun penyiaran Radio adalah tempat yang bagus. Program harus disiarkan tepat pada jadwal.

Contoh report text tentang teknologi

Contoh report text tentang teknologi

Handphone

A mobile phone (also known as a wireless phone, cell phone, or cellular telephone) is a very small portable radio telephone.

The first mobile phone networks were created in the late 1970s in Japan. A cell phone combines technologies, mainly telephone, radio, and computer. Cell phones work as two-way radios. They send electromagnetic microwaves from base station to base station. The waves are sent through antennas. This is called wireless communication.

There are different kinds of phones. A flip phone flips open, and is best for calling. A bar phone is shaped like a candy bar, and the keys and screen are on one face. A slate phone is a phone that has almost no buttons, and uses a touchscreen. Most smartphones are slates. A slider phone slides on rails. It can slide out number keys or a mini keyboard, but some do both. A swivel spins on an axle.

Many 21st century mobile phones are smartphones. These phones can be used for email, browsing the internet, playing music and games,and many other functions that computers can perform. This is because mobile phones basically are small computers. Older phones also used computer technology, but lacked many of the parts of a computer that were too big to fit into a phone. Modern phone makers have been able to use smaller parts. Most smartphones are also GPS receivers and digital cameras.

Terjemahannya

Telepon selular (juga dikenal sebagai telepon nirkabel, telepon seluler, atau telepon seluler) adalah telepon radio portabel yang sangat kecil.

Jaringan telepon seluler pertama diciptakan pada akhir 1970-an di Jepang. Sebuah ponsel menggabungkan teknologi, terutama telepon, radio, dan komputer. Ponsel berfungsi sebagai radio dua arah. Mereka mengirim gelombang mikro elektromagnetik dari stasiun pangkalan ke stasiun pangkalan. Gelombang dikirim melalui antena. Ini disebut komunikasi nirkabel.

Ada berbagai jenis ponsel. Telepon flip terbuka, dan paling baik untuk menelepon. Sebuah kotak telepon berbentuk seperti kotak cokelat, dan tombol dan layar ada di satu sisi. Telepon slate adalah telepon yang hampir tidak memiliki tombol, dan menggunakan layar sentuh. Kebanyakan smartphone adalah model ini . Slider phone memiliki rel. Sehingga bisa meluncur keluar tombol angka atau keyboard mini, atau dua-duanya.

Banyak ponsel abad ke-21 adalah smartphone. Ponsel ini bisa digunakan untuk email, browsing internet, bermain musik dan permainan, dan banyak fungsi lain yang bisa dilakukan komputer. Ini karena ponsel pada dasarnya adalah komputer kecil. Ponsel lawas juga menggunakan teknologi komputer, namun banyak komponen komputer yang terlalu besar untuk bisa masuk ke telepon. Pembuat telepon modern telah mampu menggunakan komponen yang lebih kecil

Lambang Pancasila dan Artinya dari Sila ke 1 sampai 5

Lambang Pancasila dan Artinya dari Sila ke 1 sampai 5

Pancasila mungkin kita sudah sering mendengar kata tersebut. Sejak awal kita masuk ke sekolah dasar hingga perguruan tinggi, kita selalu menemukan pelajaran mengenai pancasila. Hal ini wajib untuk kita ketahui bersama, karena pancasila merupakan ideologi dasar negara kita.

Namun taukah kamu? ternyata pancasila memiliki arti dan makna yang mendalam di setiap sila. Pancasila sendiri merupakan bahasa sansakerta yaitu gabungan dari kata panca dan sila. Panca berarti lima dan Sila berarti prinsip.

Pentingnya kita sebagai warga negara indonesia dalam menjaga dan menjalankan nilai-nilai dari pancasila. Hal ini bertujuan supaya negara ini tetap aman, damai, dan juga bersatu dalam menghadapi segala permasalahan yang menimpa bangsa ini.

Kita yang hidup di era sekarang wajib menghormati para pendahulu kita yang telah bersusah payah memikirkan landasan ideologi bangsa ini yaitu pancasila. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang lambang apa saja yang terdapat pada pancasila lengkap dengan arti dan maknanya.

Arti Lambang Pancasila Sila Ke 1

arti sila ke 1

Sila pertama berlambangkan bintang dan memiliki kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa. Butir sila pertama ini  mengandung makna bahwa negara Indonesia berlandaskan pada agama yang sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam UUD 1945. Negara juga menjamin dan melindungi bagi tiap-tiap umat beragama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing.

Lambang bintang dengan latar belakang gelap ini dapat diartikan tuhan menjadi penerang dan pemberi petunjuk agar manusia tidak tersesat. Maka dari itu tercetuslah kalimat ketuhanan yang maha esa pada butir sila pertama dalam pancasila.

Karena indonesia berlandaskan pada agama, maka setiap warga negara indonesia diwajibkan memiliki agama yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Adapun diantara agama yang diakui dinegara ini yaitu islam, kristen , budha, hindu, dan juga konghucu.

Arti Lambang Pancasila Sila Ke 2

arti sila ke 2

Baca Juga : Pengertian Demokrasi

Sila kedua berlambangkan rantai dan memiliki kalimat Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna bahwasanya manusia harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dengan ini maka akan melahirkan sikap saling menghargai dan juga menghormati satu sama lain sehingga terciptalah kehidupan yang rukun dan damai.

Kata adil dalam sila ini juga dapat diartikan setiap manusia mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum. Hukum harus ditegakan seadil-adilnya tanpa pernah memandang jabatan ataupun suku dan golongan tertentu agar dapat menciptakan kehidupan yang beradab.

Oleh karena itu bangsa indonesia sangat menentang terhadap sifat eksploitasi dan juga penindasan. Sila ini mengajarkan kita untuk saling menghormati harkat dan martabat manusia dan menghargai hak asasi setiap individu.

Arti Lambang Pancasila Sila Ke 3

arti sila ke 3

Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin dan berisi kalimat Persatuan Indonesia. Makna yang terkandung pada sila ini adalah dalam setiap keputusan yang diambil haruslah mengutamakan persatuan dan kesatuan negara.

Sangat banyak suku, etnis, dan golongan yang ada di indonesia. Sehingga persatuan itu sangatlah penting untuk menjaga keutuhan negara ini. Maka dari itu lahirlah butir sila ketiga yaitu persatuan indonesia.

Negara juga wajib menjaga dan bersikap adil agar persatuan ini tetap terjaga seutuhnya. Sila ini berkaitan dengan semboyan bhineka tunggal ika, yang berarti walaupun kita berbeda-beda suku , ras, dan juga golongan tetapi kita tetap harus bersatu.

Arti Lambang Pancasila Sila Ke 4

arti sila ke 4

Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng dan berisi kalimat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir sila ke empat ini mengandung makna setiap permasalahan harus diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu dengan cara bermusyawarah.

Dan kewajiban kita sebagai warga negara adalah mematuhi juga menjalankan setiap keputusan yang dihasilkan dan disepakati dalam perundingan atau musyawarah tersebut. Karena setiap keputusan yang diambil secara musyawarah adalah bertujuan untuk kepentingan bersama.

Namun dalam mengambil keputusan itu haruslah memenuhi unsur keadilan dan kebenaran sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dihadapan tuhan yang maha esa.

Arti Lambang Pancasila Sila Ke 5

arti sila ke 5

Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas dengan kalimat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sila ini mengandung makna keadaan yang seimbang dan kesejahteraan yang merata pada kehidupan masyarakat.

Sila ini bertujuan untuk menghapus kesenjangan sosial warga negara indonesia. Sehingga terciptalah kehidupan berbangsa yang rukun dan damai. Pemerintah wajib mensejahterakan rakyatnya agar tidak terjadi kesenjangan yang dapat berakibat pada perpecahan.

Dalam kehidupan bernegara kesejahteraan rakyatnya merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Dengan kesejahteraan yang merata bagi rakyat maka terpenuhilah seluruh butir pancasila. Sila ini merupakan puncak dan tujuan utama bagi bangsa indonesia.

Gambar Garuda Pancasila

lambang garuda pancasila

Burung garuda merupakan simbol dari negara indonesia. Garuda sendiri merupakan hewan mitologi dimana digunakan sebagai tunggangan dewa wisnu dalam pewayangan dan merupakan lambang dari kekuatan.

Ditengah tengah atau dijantung burung garuda terdapat simbol-simbol dari pancasila. Ini memiliki makna pancasila merupakan sumber kekuatan daripada burung garuda itu sendiri. Kemudian digambarkan garuda sedang mencengkram kuat sebuah semboyan yang bertuliskan bhineka tunggal ika. Yang dapat dimaknai dengan persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga.

Amanah yang terkandung dalam lambang negara indonesia sangatlah penting kita jalankan. Sebagai warga negara sudah sepatutnya menghargai perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan negara ini.

Adapun terdapat makna lain dibalik jumlah bulu yang terdapat pada burung garuda ini. Berikut ini adalah pembahasan tentang makna jumlah bulu burung garuda yang penting untuk kita ketahui dan renungkan.

Jumlah Bulu Garuda Pancasila

jumlah bulu garuda pancasila

Jumlah bulu yang terdapat pada lambang burung garuda pancasila mengandung jumlah yang sama dengan hari kemerdekaan indonesia. Yaitu 17 bulu pada masing-masing sayap garuda, 8 bulu pada ekor burung garuda, 19 bulu pada pangkal ekor / bagian diatas ekor burung garuda, dan 45 bulu dibagian leher burung garuda.

Hal ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwa indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945. Dan merupakan sebuah seni yang diwariskan kepada kita semua oleh para pendahulu kita. Sehingga sudah menjadi tugas kita bersama untuk mengemban amanah yang telah diwariskan tersebut.

Belakangan ini kita sering diributkan dengan permasalahan pancasila dan anti pancasila. Sebenarnya permasalahan ini timbul akibat kita belum benar-benar menjalankan amanat yang terkandung pada pancasila. Yaitu tepatnya sila kedua yang berbunyi persatuan indonesia.

Hal ini juga dipicu akibat semakin tingginya angka kesenjangan sosial yang terdapat pada sila ke lima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sehingga terjadi sentimen terhadap pihak dan golongan lainnya.

Jika saja kita menjalankan dengan baik amanah yang diberikan dan diwariskan oleh para pendahulu kita, masalah seperti ini tidak akan pernah terjadi. Jadi sudah sepatutnya kita bertanya kepada diri masing-masing. Sudahkah kita menjalankan ideologi pancasila dengan baik ?

 

Mengisi Liburan Anak dengan Kegiatan Positif

Mengisi Liburan Anak dengan Kegiatan Positif

Liburan anak – Libur telah tiba.. libur telah tiba.. Hore! Hore Hore! Ya liburan sekolah telah tiba anak-anak pasti sangat antusias menyambut datangnya hari libur. Setelah beberapa bulan harus bangun pagi untuk berangkat ke sekolah, belajar, hingga mengerjakan PR pastinya ada kejenuhan pada anak dengan aktivitas tersebut. Oleh karena itu ketika liburan anak tiba Ayah-Bunda harus siap mengisi dengan kegiatan yang menyenangkan.

Liburan tentu sangat penting, tidak hanya untuk orang dewasa tapi juga untuk anak-anak. Tapi jangan sampai liburan diisi dengan kegiatan yang monoton dan tidak bermanfaat.

Untuk mengisi liburan anak dengan kegiatan yang menyenagkan tidak perlu biaya maha dan jauh ke luar kota. Banyak kegiatan yang menyenangkan juga bermanfaat dapat dilakukan di sekitar rumah.

Tips Kegiatan Liburan Anak

Apakah liburan harus mengunjungi destinasi wisata atau pun menginap di luar kota? Tentu tidak. Liburan yang menyenangkan juga dapat dilakukan di sekitar rumah dan tidak perlu biaya mahal. Berikut beberapa tips untuk Ayah-Bunda untuk mengisi kegiatan liburan anak yang bermanfaat dan tetap menyenangkan:

1. Kursus Komputer

Orang tua dapat mengarahkan anaknya agar dalam interaksi dengan komputer dan gadget tidak melulu untuk bermain games atau menonton film. Salah satunya dengan mendaftarkan anak di kursus komputer.

kursus komputer
kursus komputer

Kenapa kursus komputer? Berbeda dengan kursus lainnya, kursus komputer selain menambah kemampuan anak juga suka berinteraksi dengan komputer apalagi ‘anak zaman now’ sudah sadar teknologi. Banyaknya pilihan program kursus komputer dapat disesusaikan dengan minat dan bakatnya. Seperti desain grafis, animasi, video editing, dan lain-lain. Beberapa program kursus komputer yang digemari oleh anak-anak. Sehingga anak tidak melulu memakai komputer untuk bermain games ataupun menonton Youtube.

Dengan ikut kursus komputer saat liburan anak dapat wawasan baru berupa proses pembuatan games dan film animasi tersebut. Diharapkan anak tidak hanya konsumtif dalam memakai komputer tapi juga produktif menghasilkan karya-karya yang bagus dan menyenangkan.

Lantas apakah biaya kursus komputer tidak mahal? Memang untuk mengikuti sebuah kursus harus mengeluarkan biaya, tapi tidak perlu di tempat kursus yang mahal. Carilah tempat kursus komputer yang terjangkau dan dekat dengan rumah sehingga Ayah-Bunda mudah berkoordinasi dengan pengajarnya dalam hal materi kursus.

Apalagi di saat liburan anak seperti ini banyak lembaga kursus yang memberikan diskon. Ayah-Bunda bisa mengunjungi Kursus Komputer Salam Multimedia diskon spesial liburan sekolah hingga 30%.

2. Aktivitas Outdoor

Banyak aktivitas yang dapat dilakukan di sekitar rumah. Dengan melakukan kegiatan outdoor dan berinteraksi dengan orang lain dapat menumbuhkan jiwa sosial dan peduli lingkungan pada anak.

outbound untuk anak
outbound untuk anak

Kapan terakhir kali Ayah-Bunda mengajak anak jalan santai mengelilingi lingkungan sekitar? Tentunya tidak ada waktu sebelum masa liburan tiba. Anak-anak harus berangkat ke sekolah dan Ayah-Bunda harus menyiapkan perlengkapan anak ataupun bersiap berangkat berkerja. Saat tiba liburan anak inilah waktu yang pas untuk mengajak anak beraktivitas di luar rumah.

Selain berolahraga, mengajak anak untuk mengelilingi lingkungan sekitar juga dapat meningkatkan interaksi sosial dengan tetangga ataupun kepekaan anak terhadap lingkugan sekitar.

Kegiatan outdoor lainnya seperti bersepeda, berenang, dan bermain bola di lapangan sangat dibutuhkan anak yang sedang dalam fase pertumbuhan. Jangan sampai ketika liburan anak hanya berdiam diri di depan komputer atau gadget untuk bermain games atau menonton film. Tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kesehatan mata anak.

Ayah-Bunda juga bisa mengajak anak piknik ke taman-taman yang tidak jauh dari rumah. Atau ke tempat bermain yang melatih keberanian dan ketangkasan anak seperti outbond, flying fox, dan lain-lain. Jika Ayah-Bunda hobi fotografi dapat sambil mengajarkan teknik dasar memotret, siapa tahu anak akan tertular dengan hobi Ayah-Bunda tersebut.

3. Mengujungi Museum

Museum merupakan tempat yang asyik untuk belajar ketika liburan anak. Seperti halnya museum Zoologi di Kebun Raya Bogor ini memiliki berbagai macam koleksi hewan dan tumbuhan. Salah satunya rangka Paus terbesar di dunia.

museum zoology bogor
museum zoology bogor

Apa yang anak pikirkan ketika mendegar kata museum? Membosankan, jelek, seram? Memang banyak museum di Indonesia kurang terawat sehingga menimbulkan kesan tersebut. Banyak juga museum yang dikelola dengan baik dan kebersihannya cukup diperhatikan cocok untuk liburan anak. Pada umumnya harga tiket museum cukup murah dibandingkan dengan destinasi lain.

Tapi tetap saja ke museum hanya ‘gitu-gitu aja’ alias membosankan bagi anak?

Memang untuk museum sejarah hanya menampilkan diorama, gambar, patung, dan sebagainya. Anakpun akan merasa cepat bosan. Tapi coba Ayah-Bunda berkeliling museum dengan meminta dipandu oleh pemandu museum tersebut. Pemandu yang baik memahami seluk beluk museum dan menyampaikannya dengan menarik. Sehingga imajinasi anak tertarik pada setiap cerita dan informasi yang belum anak ketahui sebelumnya.

Selain museum sejarah banyak juga jenis museum lainnya yang cukup menarik. Seperti museum Zoologi, Museum Serangga, Museum Iptek, dan lain-lain. Museum-museum tersebut tentu lebih berwarna dan menyenangkan. Misalnya di Museum Iptek anak dapat mencoba berbagai macam alat peraga yang disediakan. Liburan anak menjadi meyenangkan dan menambah wawasan. Banyak museum tersebar di kota-kota dan mungkin saja dekat dengan rumah. Ayah-Bunda dapat menggunakan aplikasi map untuk mengetahui lokasi museum terdekat.

4. Memasak Bersama

Kegiatan menyenangkan lainnya di sekitar rumah ketika liburan anak yaitu memasak bersama. Dengan masak bersama tentu komunikasi orang tua dengan anak menjadi lebih baik dan kompak.

masak bareng keluarga
masak bareng keluarga

Kegiatan yang satu ini pasti Ayah-Bunda langsung setuju kan? Kegiatan masak-memasak tidak hanya sebatas disukai oleh perempuan tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Sebelum liburan anak tiba, biasanya anak jarang sekali ke dapur. Degan kegiatan memasak bersama menjadi momen untuk memperkenalkan anak dengan dunia dapur.

Sebelum kegiatan memasak bersama, Ayah-Bunda dapat berdiskusi dengan anak menu apa yang akan dibuat. Anakpun merasa dilibatkan dan berperan dalam mengambil keputusan. Hal tersebut dapat mengasah kreatifitas anak dan melatih pola pikir dalam merencanakan sesuatu. Selain mengisi waktu liburan anak, dengan memasak bersama anak belajar bagaimana bekerjasama dalam meyelesaikan sesuatu.

Mengenalkan anak pada dunia dapur berarti memberikan pengetahuan pada anak bagaimana proses pembuatan makan yang ternyata tidak mudah. Sehingga anak dapat lebih menghargai makanan yang ia makan agar tidak mubazir. Jangan lupa untuk mengundang kerabat atau tetangga untuk makan bersama masakan tersebut. Karena nantinya anak akan terbiasa dengan berbagi kepada orang lain.

5. Belajar Tahsin & Tahfizh

Banyak manfaat yang didapat jika kita rajin membaca Al-Qur’an. Oleh karena itu harus dibiasakan pada anak sejak kecil. Waktu liburan anak dapat dimanfaatkan untuk memperlancar membaca Al-Qur’an.

belajar alquran
belajar alquran

Kegiatan-kegiatan di atas tentu bertujuan untuk menigkatkan kemampuan akal, kesehatan jasmani dan menamkan akhlak yang baik pada anak. Nah tidak kalah penting Ayah-Bunda harus memperhatikan perkembangan ruhani anak. Ketika liburan anak jangan sampai libur juga melaksanakan kewajiban beribadah dan membaca Al-Qur’an.

Al-Qur`an akan memberikan syafa’at kepada orang-orang yang senantiasa rajin membacanya dan mengamalkannya.

Banyak sekali keutaman membaca Al-Qur’an baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: ‘Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.’ Jika Ayah-Bunda merasa belum siap mengajarkan Al-Qur’an pada anak, Ayah-Bunda bisa mengundang guru ngaji ke rumah untuk belajar Tahsin agar bacaan anak lancar. Juga belajar Tahfizh untuk menghafal Al-Qura’n. Bisa juga mendaftafkan anak di lembaga Belajar Qur’an terdekat.

Mengarahkan anak belajar Al-Qur’an bisa menjadi motivasi kita dan tidak perlu merasa malu untuk terus belajar. Jangan lupa, membaca Al-Qur’an dengan baik dan memahami serta mengamalkannya adalah kewajiban bagi setiap muslim sehingga harus dibiasakan sejak kecil. Degan demikan akal, budi pekerti, jasmani, dan ruhani menjadi seimbang dalam mengisi liburan anak.

rejeki-nomplok

Situs Rejekinomplok.net dikelola penuh oleh PT. Triton Nusantara Tangguh. Situs ini bertujuan sebagai media belajar dan sharing informasi.

CATEGORIES

Pilih kategori bacaan yang kamu suka

Copyright 2017 RejekiNomplok.net